Openbare BenW besluiten - 30 Juni 2020

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis B&W kamer
Tijd: 09:00 uur - 13:00 uur
Voorzitter: Antoin Scholten


Agendapunten

1

Akkoord geparafeerde agendapunten BenW vergadering d.d. 30 juni 2020

1.A1

Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder A. Vervoort

1.A1.1

1422409 Stichting De Hamar; subsidievaststelling 2017 Stichting De Hamar.

1.A1.2

1475640 Stichting De Hamar; vaststelling subsidie 2018 Gemeenschapscentrum De Hamar.

1.A1.3

1626308 Stichting De Hamar; verlenen uitstel indienen jaarrekening 2019.

1.A1.4

1639857 SV Arcen; standpunt SV Arcen herijking subsidiebeleid sport.

1.A1.5

1648806 SV Blerick; standpunt SV Blerick Venlo.fit sportaccommodatievisie en herijking subsidiebeleid sport .

1.A2

Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder M. Pollux

1.A2.1

1646808 Intentieovereenkomst onderwijs - gemeente Venlo inzake transitievisie gebouwde omgeving.

2

Notulen Bespreekpunten BenW vergadering d.d. 30 juni 2020

2.B1

Bespreekpunten burgemeester

2.B1.1

Nagekomen opmerking; beeindiging lidmaatschap Comite van aanbevelingen Emmaus Feniks.

2.B2

Bespreekpunten wethouder F. Schatorjé

2.B2.1

Nagekomen opmerking; impulsprogramma Kansrijke Start.

2.B3

Bespreekpunten wethouder E. Boom

2.B3.1

1644697 Terrashuur 2020.

2.B4

Bespreekpunten wethouder A. Vervoort

2.B4.1

1639626 CDA fractie; schriftelijke vragen ex artikel 44 iz toeslagenaffaire Belastingdienst.

2.B4.2

1645414 Project Future; maatschappelijke Dienst Tijd en Project Future. (RIB nr. 2020-34)

2.B5

Bespreekpunten wethouder M. Pollux

2.B5.1

1639246 Subsidieverordening verbetering voorgevels van panden in Q4. (RAAD nr. 2020-41)

2.B5.2

1642740 Fractie EENLokaal, de heer L. van den Beucken; vragen ex. artikel 44 RvO inzake geluidschermen ProRail langs spoor Venlo.

2.B5.3

1647518 Positiebepaling gemeente Venlo bij warmtenetten + marktconsultatie Hagerhof-Oost.

2.B6

Bespreekpunten wethouder G. Peeters

2.B6.1

1632839 1e Voortgangsrapportage Vastenavondkamp. (RIB nr. 2020-67)

2.B6.2

1310197 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kapelweg 41, Lomm’. (RIB nr. 2020-21)

2.B6.3

1652555 Raadsinformatiebrief voortgang samenlevingsagenda’s. (RIB nr. 2020-91)

2.B6.4

1494209 Toekenning tegemoetkoming in planschade als gevolg van het uitwerkingsplan ‘De Vaert c.a. fase 2’.

2.B7

Bespreekpunten wethouder A. Roest

2.B7.1

1652725 Investeringsimpuls verkeersveiligheid.