Openbare BenW besluiten - 19 Maart 2019

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis B&W kamer
Tijd: 09:00 uur - 13:00 uur
Voorzitter: Antoin Scholten


Agendapunten

1

Akkoord geparafeerde agendapunten BenW vergadering d.d. 19 maart 2019

1.A1

Akkoord geparafeerde agendapunten burgemeester

1.A1.1

1447723 - Ministerie van Binnenlandse Zaken; onderzoek toepassing staatssteunregels door gemeenten.

Kennis nemen van het in opdracht van het ministerie opgestelde rapport en de aanvullende informatie in de toelichting.

1.A2

Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder M. Pollux

1.A2.1

1454254 - Regionaal projectplan cultuur “Samen ontwikkelen door te doen".

1. Kennis nemen van het regionale projectplan cultuur “Samen ontwikkelen door te doen” 2. Voor de uitvoering van het project voor 2019 een bijdrage van 7.500,- ter beschikking te stellen In de vastgestelde begroting is incidenteel een budget van € 21.600,-- beschikbaar gesteld op het organisatieproduct Culturele voorzieningen. Hierop is € 6.400,-- aan lasten geboekt en € 0,-- aan verplichtingen opgevoerd en resteert een budget van € 15.200,--. De eindejaar prognose exclusief dit voorstel is naar verwachting € 7.500,--.

1.A3

Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder G. Peeters

1.A3.1

1435348 - Vaststelling bestemmingsplan Teuniswijk Venlo Noord. (RAAD nr. 2019-2)

Bijgaand raadsvoorstel nr. 2 vaststellen, waarbij de raad wordt voorgesteld: 1. het bestemmingsplan Teuniswijk Venlo-Noord (gewijzigd) vast te stellen; 2. te besluiten voor het plangebied van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

1.A3.2

1421105 - RUD Zuid Limburg te Maastricht; ontwerpverklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning N.V. Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij. (RAAD nr. 2019-19)

1. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit voor te stellen om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven als bedoeld in artikel 2.27 Wabo voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoor/controlekamer, gelegen aan de Manegeweg (sectie E 486) te Venlo, in afwijking van de gebruiksregels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Herungerberg’, vastgesteld 11 oktober 2009. 2. De gemeenteraad voor te stellen om bij het uitblijven van zienswijzen ten aanzien van de ontwerp-verklaring de verklaring te beschouwen als definitief afgegeven, zonder separate behandeling in de besluitvormende raadsvergadering.

1.A3.3

1453787 - Woningcorporatie Woonwenz; vaststellen bestemmingsplan Hendrik van Veldekestraat te Blerick. (RAAD nr. 2019-16)

Bijgaand raadsvoorstel nr. 16 vaststellen, waarbij de raad wordt voorgesteld: 1. Het bestemmingsplan Hendrik van Veldekestraat gewijzigd vast te stellen; 2. Te besluiten voor het plangebied van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen

1.A3.4

1440029 - Toekennen straatnaam aan de zijweg Rijksweg Velden.

De naamloze zijweg ter hoogte van Rijksweg 36 te Velden de naam Cuenenstraat toekennen.

2

Notulen Bespreekpunten BenW vergadering d.d. 19 maart 2019

2.B1

Bespreekpunten burgemeester

2.B1.1

19-143 Nagekomen opmerking; Uitleenovereenkomst werk Van Bommel Van Dam ten behoeve van de kamer van wethouder Pollux.

2.B1.2

19-146 Nagekomen opmerking; Bestemmingsplannen.

2.B2

Bespreekpunten wethouder F. Schatorjé

2.B2.1

1452148 - Agenda en Stukken PHO sociaal domein 21 maart 2019.

1. Kennis nemen van de agenda van het PHO Sociaal domein van 21 maart 2019 en bijbehorende stukken 2. Instemmen met de adviezen bij de diverse agendapunten en door de portefeuillehouder laten inbrengen

2.B3

Bespreekpunten wethouder E. Boom

2.B3.1

1453865 - Trendsportal. (RIB nr. 2019-33)

1. Akkoord gaan met de uitwerking van de mobiliteitsvisie in de genoemde doelstellingen inclusief hun prioritering 2. Akkoord gaan met de ontwikkelde afwegingsmethodiek voor de projecten (afwegingskader) 3. Kennis nemen van de bijgevoegde concept projectenlijst 4. De raad hierover informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief

2.B4

Bespreekpunten wethouder A. Vervoort

2.B4.1

1446487 - Wielergemeente: samenwerking gemeente Venlo en stichting Limburg Cycling.

1. Het verstrekken van een financiele bijdrage voor het jaar 2019 aan de stichting Limburg Cycling en daarmee toe te treden als Limburgse wielergemeente; 2. Subsidieverlening en – vaststelling nu en in mogelijke toekomstige jaren, te laten samenvallen; 3. Ontheffing te verlenen met toepassing van artikel 20, lid 1, AsV op het vlak van de aanvraag. In de vastgestelde begroting is structureel een budget van € 61.000 beschikbaar gesteld op het organisatieproduct 301368.4348. Hierop is € 0 aan lasten geboekt en € 0 aan verplichtingen opgevoerd en resteert een budget van € 61.000. De eindejaarsprognose exclusief dit voorstel is naar verwachting € 10.000.

2.B4.2

1443790 - Projectrapportage 2018 Implementatie Omgevingswet. (RIB nr. 2019-26)

1. Projectrapportage 2018 implementatie Omgevingswet vaststellen. 2. Raadsinformatiebrief (conform bijgaand ontwerp) vaststellen en de Projectrapportage 2018 ter informatie de raad aanbieden.

2.B5

Bespreekpunten wethouder G. Peeters

2.B5.1

1453561 - Eenlokaal en SP; beantwoording Art 44 vragen van Eenlokaal en SP inzake ontwikkelingen VeNeTe en gevolgen Kaldenkerkerweg.

Instemmen met beantwoording art. 44 vragen EenLokaal en SP middels bijgevoegde antwoordbrief

2.B5.2

1306388 - Woonwenz Venlo; vaststellen bestemmingsplan Karbindersstraat te Venlo. (RAAD nr. 2019-3)

De gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel nr. 3 voorstellen: 1. De ingediende zienswijze niet over te nemen, overeenkomstig de overwegenen als opgenomen in de nota van zienswijzen; 2. Geen exploitatieplan vast te stellen; 3. Het bestemmingsplan Karbindersstraat vast te stellen

2.B5.3

803205 - Fractie PVV; beantwoording artikel 44 vragen omgevingsvergunning uitbreiden geitenhouderij te Belfeld.

De in concept bijgevoegde brief (bijlage 2) ter beantwoording van de artikel 44 RvO vragen over de omgevingsvergunning uitbreiding geitenhouderij te Belfeld inhoudelijk vaststellen en verzenden aan de fractie PVV.

2.B5.4

1454378 - Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (short-stay) Venlo. (RAAD nr. 2019-20)

1. De uitgangspunten van de regionale bouwsteen huisvesting arbeidsmigranten (short-stay), zoals vastgesteld op 5 februari 2019, te herbevestigen als vertrekpunt voor het bijgevoegde beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (short-stay) Venlo. 2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

2.B5.5

1456450 - Brief Venlostad.com n.a.v. krantenartikel Parkeren en Bereikbaarheid.

1. Akkoord gaan met bijgevoegde brief aan Venlostad.com 2. Brief als afschrift via de dagmail naar de gemeenteraad toesturen