Besluitvormende raadsvergadering - 27 Maart 2019

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Raadszaal
Tijd: 19:00 uur - uur
Voorzitter: Antoin Scholten


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuur ex artikel 45 RvO

3

Vaststellen van de agenda

3.a

Vaststellen van de besluitenlijst van 27 februari 2019

3.b

Lijst ingekomen stukken nr. 3

3.c

Overzicht toezeggingen, zie ibabs

3.d

Hamerstukken ex artikel 26 van het RvO, nr.('s).

4

Raadsvoorstellen

4.rv.13

Aanvragen rijkssubsidie op basis van de bommenregeling

4.rv.17

7e Wijziging van de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Venlo 2015 inzake het actualiseren van de pgb tarieven.

5

Onderwerpen buiten de directe raadsagenda

6

Sluiting