Besluitvormende raadsvergadering - 27 Juni 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Raadszaal
Tijd: 19:00 uur - uur
Voorzitter: Antoin Scholten
Toelichting: Behandeling Kadernota 2019 en Jaarrekening 2017 + Reguliere besluitvorming


Agendapunten

0

Besluitenlijst 27 juni 2018

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuur ex artikel 45 RvO

3

Vaststellen van de agenda

3.a

Vaststellen van de besluitenlijst van 30 mei 2018

3.b

Lijst ingekomen stukken nr. 9

3.c

Overzicht toezeggingen, zie ibabs

3.d

Hamerstukken ex artikel 26 RvO, nrs. 33 - 36 - 37 - 45 - 51

4

Raadsvoorstellen

4.1

19.05 - 21.00 uur Jaarstukken 2017 (rv 35) - VoRap 2018 (rv 43) - Kadernota 2019 (rv 44)

4.rv.28

21.00 - 21.25 uur Bestemmingsplan Holleweg-Springbeekweg

4.rv.29

21.25 - 21.25 uur Benoeming interne leden rekenkamercommissie

4.rv.33

21.25 - 21.25 uur 4e wijziging van de Bouwverordening Venlo

4.rv.34

21.25 - 21.25 uur Benoeming lid Algemeen Bestuur BsGW

4.rv.36

21.25 - 21.25 uur Verordening tot derde wijziging van de Legesverordening 2018

4.rv.37

21.25 -21.25 uur Vaststellen bestemmingsplan "Nieuwbouwplan Pontanusstraat Blerick"

4.rv.42

21.25 - 21.45 uur Aanvullende subsidie verbouw pand Raad van Arbeid

4.rv.45

21.45 - 21.45 uur Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning voor een distributiecentrum voor de opslag gevaarlijke stoffen gelegen aan de Doctor Lelyweg 3,11 en Grubbenvorsterweg 10,12 te Venlo.

4.rv.46

21.45 - 21.45 uur Regeling toezicht op het primair openbaar onderwijs

4.rv.47

21.45 - 21.45 uur Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad

4.rv.51

21.45 - 21.45 uur Gedragscode voor de wethouders en de burgemeester van de gemeente Venlo

5

Onderwerpen buiten de directe raadsagenda

5.1

21.45 - 22.05 uur RC 7 - Ontwerpbegroting 2019 BVO ICT NML

5.2

22.05 - 23.05 uur RC 11 - Provinciaal lnpassingsplan (PIP) Windpark Greenport Venlo

5.3

23.05 - 23.25 uur RC 12 - Jaarverantwoording 2017 en Begroting 2019 VRLN

5.4

23.25 - 23.45 uur RC 13 - Zienswijze primaire begroting 2019 GR WAA

6

Sluiting