Besluitvormende raadsvergadering - 27 Juni 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Raadszaal
Tijd: 19:00 uur - uur
Voorzitter: Antoin Scholten
Toelichting: Behandeling Kadernota 2019 en Jaarrekening 2017 + Reguliere besluitvorming
Algemene documenten:


Agendapunten

1101248 - Vaststellen bestemmingsplan “Nieuwbouwplan Pontanusstraat Blerick” (rv 37)

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, waarbij de gemeenteraad wordt voorgesteld om: 1. Het bestemmingsplan “Nieuwbouwplan Pontanusstraat Blerick” vast te stellen, zowel analoog als digitaal (NL.IMRO.0983.BP201707PONTANUS-VA01); 2. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het onder 1 bedoelde bestemmingsplan.

1279859 - Jaarstukken 2017 (rv 35)

1. Vaststellen van de Jaarstukken 2017, bestaande uit de Jaarrekening 2017, het Jaarverslag 2017, bijlagenboek jaarstukken 2017 en de controleverklaring van de accountant. 2. Kennisnemen van de Productenrealisatie 2017. 3. Kennisnemen van het Accountantsverslag 2017.

1305699 - Voortgangsrapportage (Vorap) 2018. (RAAD nr. 2018-43)

1. Instemmen met de voortgangsrapportage (VoRap) 2018 2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel 3. De organisatie op te dragen zowel voor 2018 als voor 2019 en verder, concrete maatregelen in beeld te brengen, om bij te sturen op alle nadelige prognoses in deze VoRap waarbij de voordelen vrijvallen ter versterking van het vermogen. De maatregelen die in beeld gebracht worden voor 2019 en verder afwegen tijdens de behandeling van de begroting 2019-2022 4. Instemmen met het voorstel niet realistische taakstellingen integraal af te wegen bij de behandeling van de begroting 2019-2022

1312688 - Bestemmingsplan Holleweg-Springbeekweg (rv 28)

De gemeenteraad voorstellen om het bestemmingsplan Holleweg-Springbeekweg niet vast te stellen, conform bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

1313605 - RUD Zuid-Limburg - (rv 45) Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Broekman Logistics Nijmegen B.V.

De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit voor te stellen om een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het ingebruik nemen van een deel van een distributiecentrum voor de opslag van gevaarlijke stoffen (risicovolle inrichting) en handelen met gevaarlijke stoffen, gelegen aan de Doctor Lelyweg 3,11 en Grubbenvorsterweg 10,12 te Venlo in afwijking van de categorie-aanduiding in het ter plaatse geldende bestemmingsplanTrade Port, vastgesteld 25 september 2013.

1319680 - Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) (rv 34); benoeming lid algemeen bestuur gemeenschappeling regeling BsGW (belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen). (RAAD nr. 2018-34)

1. Wethouder Roest aan te wijzen als beoogd lid van het algemeen bestuur van BsGW 2. Burgemeester Scholten aan te wijzen als beoogd plaatsvervanger van wethouder Roest 3. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel 4. Na akkoord van de raad, BsGW middels bijgevoegde brief te informeren

1320176 - 4e wijziging van de Bouwverordening Venlo. (RAAD nr. 2018-33)

Instemmen met het concept-raadsvoorstel nummer 2018-33 en de raad voorstellen de vierde wijziging van de Bouwverordening Venlo vast te stellen, volgens bijgevoegd concept-raadsvoorstel en concept-raadbesluit.

1323655 - Verordening tot derde wijziging van de Legesverordening 2018. (RAAD nr. 2018-36).

Instemmen met bijbehorend ontwerp-raadsvoorstel derde wijziging Legesverordening 2018.

1326293 - Kadernota 2019 (rv 44)

1. Instemmen met de kaders, inhoudelijk en financieel, zoals opgenomen in de paragraaf kaders en advies. 2. Als expliciet kader vast te leggen een weerstandsvermogen van 1,0, te bereiken binnen vier jaar en een stappenplan op te stellen ter verbetering van de solvabiliteit; a. Waarbij alle voordelen ten goede komen aan het eigen vermogen; b. Waarbij maximaal wordt ingezet op sturing en vermindering van risico’s; c. De organisatie opdragen om tegen deze achtergrond een analyse uit te voeren en voorstellen te doen als bedoeld onder b.; d. Waarbij rente wordt toegevoegd aan het vermogen in plaats van ingezet ten gunste van de exploitatie. 3. U uit te spreken over de wens om (als sluitstuk van de begroting) de OZB voor niet-woningen te verhogen, gekoppeld aan de verbetering van de eigen vermogenspositie; 4. Gegeven de financiële situatie: a. De organisatie op te dragen op programmaniveau inhoudelijke keuzes in beeld te brengen, voortvloeiend uit deze kadernota en het coalitieakkoord, met daaraan gekoppeld concrete bezuinigingsmaatregelen; b. De organisatie op te dragen de organisatorische en personele consequenties in beeld te brengen van de inhoudelijke keuzes zoals bedoeld onder 4a; c. De organisatie op te dragen om de inhoudelijke consequenties in beeld te brengen van het niet vervullen van vacatures en/of het niet herbezetten van de personele gevolgen van het generatiepact.; 5. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

1327082 - Regeling Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO) (rv 46)

De gemeenteraad voorstellen conform bijgaand raadsvoorstel op grond van artikel 4 van de Regeling Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs een raadslid aan te wijzen als lid van het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs.

1327159 - (rv 42) Overdracht gebouw Raad van Arbeid, Nassaustraat 34-36 aan Campus Vastgoed Greenport Venlo B.V.

Besluiten om: 1. Een subsidie van maximaal € 1.980.000,-- te verlenen aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo conform bijgevoegde concept-beschikking (bijlage 3); 2. De ‘Overeenkomst van geldlening Gemeente Venlo en B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo’ te sluiten conform bijgevoegd concept (Bijlage 4); 3. Het gebouw Raad van Arbeid voor € 1.500.000,-- te verkopen aan de onder 1 genoemde BV conform bijgevoegde concept-koopovereenkomst (Bijlage 5).

0

Besluitenlijst 27 juni 2018

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuur ex artikel 45 RvO

3

Vaststellen van de agenda

3.a

Vaststellen van de besluitenlijst van 30 mei 2018

3.b

Lijst ingekomen stukken nr. 9

3.c

Overzicht toezeggingen, zie ibabs

3.d

Hamerstukken ex artikel 26 RvO, nrs. 33 - 36 - 37 - 45 - 51

4

Raadsvoorstellen

4.1

19.05 - 21.00 uur Jaarstukken 2017 (rv 35) - VoRap 2018 (rv 43) - Kadernota 2019 (rv 44)

4.rv.28

21.00 - 21.25 uur Bestemmingsplan Holleweg-Springbeekweg

4.rv.29

21.25 - 21.25 uur Benoeming interne leden rekenkamercommissie

4.rv.33

21.25 - 21.25 uur 4e wijziging van de Bouwverordening Venlo

4.rv.34

21.25 - 21.25 uur Benoeming lid Algemeen Bestuur BsGW

4.rv.36

21.25 - 21.25 uur Verordening tot derde wijziging van de Legesverordening 2018

4.rv.37

21.25 -21.25 uur Vaststellen bestemmingsplan "Nieuwbouwplan Pontanusstraat Blerick"

4.rv.42

21.25 - 21.45 uur Aanvullende subsidie verbouw pand Raad van Arbeid

4.rv.45

21.45 - 21.45 uur Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning voor een distributiecentrum voor de opslag gevaarlijke stoffen gelegen aan de Doctor Lelyweg 3,11 en Grubbenvorsterweg 10,12 te Venlo.

4.rv.46

21.45 - 21.45 uur Regeling toezicht op het primair openbaar onderwijs

4.rv.47

21.45 - 21.45 uur Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad

4.rv.51

21.45 - 21.45 uur Gedragscode voor de wethouders en de burgemeester van de gemeente Venlo

5

Onderwerpen buiten de directe raadsagenda

5.1

21.45 - 22.05 uur RC 7 - Ontwerpbegroting 2019 BVO ICT NML

5.2

22.05 - 23.05 uur RC 11 - Provinciaal lnpassingsplan (PIP) Windpark Greenport Venlo

5.3

23.05 - 23.25 uur RC 12 - Jaarverantwoording 2017 en Begroting 2019 VRLN

5.4

23.25 - 23.45 uur RC 13 - Zienswijze primaire begroting 2019 GR WAA

6

Sluiting