Besluitvormende raadsvergadering - 25 Oktober 2017

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Raadszaal
Tijd: 19:00 uur - uur
Voorzitter: Antoin Scholten
Algemene documenten:


Agendapunten

0

Besluitenlijst 25 oktober 2017

rv 44 - 1155344 - In gang zetten transitie Museum van Bommel van Dam

Het Integraal Verzelfstandigingsplan Museum van Bommel van Dam vast te stellen als kader voor het in gang zetten van de beoogde verzelfstandiging en dit plan ter informatie aan te bieden aan de raad (bijlage 1). 1. Met de vaststelling van het Integraal Verzelfstandigingsplan (IVP) tevens de volgende specifieke deelbesluiten te nemen: 2.1. T.a.v. de Governance: a. Het te verzelfstandigen museum de rechtsvorm van een stichting te geven; b. Te kiezen voor een stichtingsvorm met directie/bestuursmodel; c. In te stemmen met bijgevoegde concept-Oprichtingsakte en statuten (bijlage bij IVP); d. In te stemmen met bijgevoegde profielschets en procedure voor de werving van bestuursleden (bijlage bij IVP). 2.2. T.a.v. het (financiele) kader voor het te verzelfstandigen museum: e. Het structurele subsidiebudget vast te stellen op € 1.000.000,- (prijspeil 2017) waarvan € 866.000,- beschikbaar budget Museum van Bommel van Dam, zie tekst CV

rv 53 - 0924643 - De heer J.P.R. Simons namens Barthel Nederland B.V./ Bestemmingsplan Craenakker 14 Belfeld

1. Instemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit nr. 53 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Craenakker 14 Belfeld” (NL.IMRO.0983.BP201703CRAENAK14-VA01).

rv 54 - 1115811 - Mevrouw J.E.W. Crommentuijn- van den Hombergh; vaststelling bestemmingsplan "Vilgert 46 Velden". (RAAD 2017-54)

1. Instemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Vilgert 46 Velden". 2. Instemmen met het niet vaststellen van een exploitatieplan.

rv 55 - 0981861 - De heer L. Beurskens (Stef Beurskens World Wide Movers B.V.); vaststelling bestemmingsplan “Steylerstraat-Erkenkamp Steyl". (RAAD 2017-55)

1. Instemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Steylerstraat-Erkenkamp Steyl". 2. Instemmen met het niet-vaststellen van een exploitatieplan.

rv 57 - 0788645 - -Vaststelling bestemmingsplan "Kavel 2 Wittendijkweg". (RAAD 2017-57)

1. Instemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Kavel 2 Wittendijkweg”. 2. Instemmen met het niet vaststellen van een exploitatieplan.

rv 58 - 1204920 - vaststelling bestemmingsplan Trade Port Noord Herziening KLaver 2 en 3 en exploitatieplan Trade Port Noord gemeente Venlo 8e herziening. (RAAD 2017-58)

Instemmen met bijgaand raadsvoorstel nr. 58, waarbij wordt voorgesteld: 1. Het bestemmingsplan TPN Herziening Klaver 2 en 3 met bijbehorende bijlagen ongewijzigd vast te stellen 2. Het exploitatieplan TPN gemeente Venlo 8e herziening met bijbehorende toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen 3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het gedeelte dat wel tot het plangebied van de herziening van Klaver 2 en 3 behoort, maar niet tot het exploitatiegebied

rv 61 - 1209697 - Voorbereidingsbesluit gebied Industriestraat-Stationsstraat-Parallelweg te Tegelen en beantwoording art. 44 vragen VenLokaal. (RAAD 2017-61)

1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om voor het gebied Industriestraat-Stationsstraat-Parallelweg te Tegelen een voorbereidingsbesluit te nemen, conform bijgaand raadsvoorstel nr. 61 met bijbehorende kaart; 2. Instemmen met de beantwoording van art. 44 vragen van VenLokaal, conform bijgaande antwoordbrief

rv 63 - 1210438 - Aanvalsplan "Venlo Werkt". (RAAD 2017-63)

1. Kennisnemen van het aanvalsplan “Venlo Werkt” 2. Kennisnemen van de aanvullende notitie aanvalsplan “Venlo Werkt” 3. Bijgevoegde brief op 13 september 2017 verzonden aan de gemeenteraad, bijlage 3, vaststellen. 4. Het aanvalsplan en aanvullende notitie “Venlo Werkt” ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel 5. De raadsmotie “BUIG onder druk, de beste zorg is werk” is hiermee afgehandeld

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuur ex art. 45 RvO

3.a

Vaststellen van de agenda

3.b

Vaststellen van de besluitenlijst van 27 september 2017

3.c

Lijst ingekomen stukken nr. 7, incl. overzicht 2017

3.d

Overzicht toezeggingen, zie ibabs

3.e

Hamerstukken ex art. 26 van het RvO, nr.('s). 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 61

4.rv.44

Transitie Museum van Bommel van Dam

4.rv.53

Vaststellen bestemmingsplan Craenakker 14 te Belfeld

4.rv.54

Vaststellen bestemmingsplan Vilgert 46 te Velden

4.rv.55

Vaststellen bestemmingsplan Steylerstraat-Erkenkamp Steyl

4.rv.57

Vaststellen bestemmingsplan Kavel 2 Wittendijkweg

4.rv.58

Vaststellen bestemmingsplan TPN herziening Klaver 2 en 3 en Exploitatieplan 8e herziening

4.rv.61

Voorbereidingsbesluit Industriestraat-Stationsstraat-Parallelweg te Tegelen

4.rv.63

Aanvalsplan Venlo Werkt

4.rv.68

Eindrapport Q4

4.rv.71

1e Wijziging verordening Vertrouwenscommissie 2017

4.rv.72

Geheimhouding documenten Fort van Venlo

5

Onderwerpen buiten de directe raadsagenda

5.1

RC 12, Primaire Begroting 2018 GR WAA

Verplaatst naar oordeelsvormende raadsvergadering van donderdag 26 oktober 2017

5.2

Motie D66 - Parkeren binnenstad

6

Sluiting