Besluitvormende raadsvergadering - 28 Februari 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Raadszaal
Tijd: 19:00 uur - uur
Voorzitter: Antoin Scholten
Algemene documenten:


Agendapunten

1258226 - rv+rb 10 Uitwerking Meerjaren onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen 2018-2027.

De uitwerking van de Meerjaren onderhoudsplannen Civiele Objecten 2018-2027 en Wegen 2018-2027 met het bijgevoegd raadsvoorstel 2018-10 ter besluitvorming voorleggen aan de Raad en de hieraan verbonden kwaliteitsniveau’s door de Raad laten vaststellen.

1265187 - Aanvraag rijkssubisidie op basis van de zgn. bommenregeling. (RAAD nr. 2018-8)

Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit tot het aanvragen van rijkssubsidie voor diverse onderzoeken en acties met betrekking tot de opsporing en ruiming van niet ontplofte explosieven

928533 - rv+rb 3 De heer P. Hospers, namens Dekker Groep Landschapsontwikkeling; vaststelling bestemmingsplan "Natuurontwikkeling Zaarderheiken". (RAAD nr. 2018-3)

1. Instemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Natuurontwikkeling Zaarderheiken”. 2. Instemmen met bijgaande concept-nota van zienswijzen en de zienswijzen deels gegrond verklaren.

0

Besluitenlijst 28 februari 2018

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuur ex artikel 45 RvO

3.a

Vaststellen van de agenda

3.b

Besluitenlijst 31 januari 2018

3.c

Lijst ingekomen stukken nr. 2; incl. overzicht 2018

3.d

Overzicht toezeggingen, zie ibabs

3.e

Hamerstukken ex artikel 26 van het RvO, nr.('s). 8 - 9 - 10

4

Raadsvoorstellen

4.rv.10

Uitwerking Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten en Wegen

4.rv.3

Vaststellen bestemmingsplan Natuurontwikkeling Zaarderheiken

4.rv.6

Vaststellen bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo, deelgebieden Zaarderheiken en Trade Port Noord en vaststellen exploitatieplan Trade Port Noord, gemeente Venlo, 9e herziening

28 februari 2018 is voortzetting van behandeling en besluitvorming geschorst tot een nog nader te bepalen datum en tijdstip. De documenten 11 t/m 22, 27 en 28 behorend bij raadsvoorstel 6 zijn uitsluitend via ibabs raadpleegbaar. Zie: www.ibabs.eu overzichten/stukken ter informatie (inloggegevens voor burgers: site = venlo, email= burger, Wachtwoord = burger)

4.rv.6a

VVD - Amendement uitkoopregeling RV 2018-6 Windpark Greenport Venlo

28 februari 2018 is voortzetting van behandeling en besluitvorming geschorst tot een nog nader te bepalen datum en tijdstip.

4.rv.6b

LD+VL - Amendement

28 februari 2018 is voortzetting van behandeling en besluitvorming geschorst tot een nog nader te bepalen datum en tijdstip.

4.rv.8

Aanvragen rijkssubsidie op basis van de bommenregeling

4.rv.9

Controleprotocol 2017

5

Onderwerpen buiten de directe raadsagenda

5.1

RC 2, Kadernota 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord

5.2

GL+SP - Motie Samen zijn wij Venlo 2.0 INGETROKKEN

5.3

Unaniem aangenomen PvdA+CDA+VVD+VL+D66+LD - Motie Vinden, verblijven en verbinden Maasoevers

6

Sluiting