Oordeelsvormende raadsvergadering - 6 Juni 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Raadszaal
Tijd: 20:30 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Duran Yildiz
Toelichting: Extra bijeenkomst inzake het provinciaal inpassingplan (PIP) Windpark Greenport Venlo


Agendapunten

0

Link naar digitaal verslag raadsvergadering iz. PIP d.d. 6 juni 2018

1

Provinciaal inpassingsplan (PIP) Windpark Greenport Venlo (RC 2018-011)

Voorzitter: Duran Yildiz Portefeuillehouder: wethouder Pollux Ter bespreking, oordeelsvormend (richtinggevend), liggen vanavond de volgende documenten voor: De raadsconsultatie RC 2018-11, met 5 bijlagen: 1a. Brief van Gedeputeerde Staten (GS) met verzoek om te reageren op het voornemen een (ontwerp) PIP te gaan vaststellen; 1b. Reactie (antwoordbrief) van het college van BenW aan GS; 2. Addendum van de wethouder 3. Concept reactie van de raad aan GS 4. Tevens, als achtergrondinformatie: Initiatiefvoorstel/raadsbesluit 2018-50 van 30 mei 2018 tot Vastlegging argumentatie bij raadsbesluit 12 maart 2018 inzake Windpark Greenport Deze stukken worden vanavond oordeelsvormend (verkennend en richtinggevend) besproken. Het gaat vooral om de aanpak, het proces en elkaars standpunten op hoofdlijnen. In de raadsvergadering van 27 juni voert u meer in detail de inhoudelijke discussie en zult u als raad uw zienswijze (met wensen en bedenkingen) formuleren met betrekking tot het aangekondigde voornemen én het ontwerp-PIP zelf. Want, dit ontwerp-PIP komt donderdag 7 juni beschikbaar en wordt ter inzage gelegd voor belanghebbenden om een zienswijze tegen in te dienen. U ontvang 7 juni een hierover een email.

2

Behandeld op 12 maart 2018: RV 2018-06 Vaststellen bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo, deelgebied Zaarderheiken en deelgebied Trade port Noord en vaststellen exploitatieplan Trade Port Noord, gemeente Venlo, 9e herziening

28 februari is de raadsvergadering geschorst ten aanzien van raadsvoorstel 2018-6 “Vaststellen bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo, deelgebieden Zaarderheiken en Trade Port Noord en vaststellen exploitatieplan Trade Port Noord, gemeente Venlo, 9e herziening”. In deze extra vergadering gaat het puur en alleen over dit raadsvoorstel, dat in principe in twee termijnen zal worden behandeld.

3

Behandeld op 12 maart 2018: VVD - Amendement uitkoopregeling RV 2018-6 Windpark Greenport Venlo

4

Behandeld op 12 maart 2018: Aanvullende stukken RV 2018-06

5

Behandeld op 12 maart 2018: LD+VL - Amendement

6

Link naar digitaal verslag raadsvergadering 12 maart 2018