Oordeelsvormende raadsvergadering - 21 Februari 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Parterre
Tijd: 19:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: Alexander Vervoort
Toelichting: Doel van Oordeelsvorming a. Per onderwerp debat tussen fracties, uitwisselen van en doorvragen op argumenten met als doel tot een goede afweging te komen van voor- en nadelen. Dit alles vindt plaats in één discussieronde. b. Te nemen beslissing per onderwerp Terug in de volgende sessie Oordeelsvorming. Rijp voor behandeling in de raad: Hamerstuk / Debatstuk. Terug naar het college. c. Vragen Vragen aan het college over ontvangen raadsstukken horen primair thuis in de Beeldvormende Bijeenkomst in week I. Raadsleden konden deze vragen indienen tot de maandag daarvóór, 9.00 uur. Met technische vragen over de raadsstukken kunnen raadsleden zich te allen tijde rechtstreeks wenden tot de steller van het betreffende stuk. Dit kan, zoals gebruikelijk, telefonisch of per e-mail. Raadsleden kunnen vragen voor de rondvraag (over niet geagendeerde onderwerpen) tot maandagmorgen uiterlijk 09.00 uur voorafgaand aan de bijeenkomst indienen bij de raadsgriffie, Margo Beijers. tel. 077 – 359 95 30, m.beijers@venlo.nl. d. Agenda Met betrekking tot de aanvangstijden in deze agenda moet u rekening houden met een marge van maximaal 30 minuten.
Algemene documenten:


Agendapunten

1.RE.P

19.00 - 19.05 uur Rondvraag

Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: burgemeester Scholten Ineke Hendrickx, GroenLinks: Dank voor toezending van de raadsinformatiebrief nummer 4 over het proces verbeterpunten raadsonderzoek Q4. Wij zijn blij dat alles goed wordt opgepakt, maar hebben één onderdeel onvoldoende helder in beeld. Dat betreft de tweesporen-aanpak. Hoe gaan we verder met spoor 2? Op welke wijze wordt gewerkt aan een gedragen visie/planuitwerking samen met inwoners en andere stakeholders? Want o.a. de volgende vragen zijn met het aangenomen raadsvoorstel in december niet of onvoldoende beantwoord. o Wat gaan we doen met het gebied Bolwaterstraat, Noord Buitensingel, Ginkelstraat en Valuasstraat? Dat zijn probleemstraten waar geen bouwlocaties zijn, maar wel stevig moet worden geïnvesteerd in kwaliteit van de leef- en de woonomgeving. o Hoe gaan we zorgen voor een veilige en leefbare wijk, zonder drugsoverlast? Onze vraag vandaag is echter niet inhoudelijk maar gericht op het proces. Op welke wijze gaat het college dit proces inrichten, zodat het voldoet aan de voorwaarden uit het raadsonderzoek Q4?

2.RE.P

19.05 - 19.10 uur Bestemmingsplan Natuurontwikkeling Zaarderheiken (RV 2018-3)

Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: Wethouder Teeuwen Voorstel: De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan Natuurontwikkeling Zaarderheiken. Met de wijziging wordt uitbreiding van de bestaande ontgronding met een afwerking als natuurontwikkeling in de vorm van een gebiedseigen ondiep ven aan de Newtonweg in Venlo (locatie Zaarderheiken) mogelijk gemaakt. Toelichting: Het plangebied is gelegen in het gebied tussen de spoorlijn en het knooppunt Zaarderheiken. In het gebied ligt een ontgronding, waarvoor een nieuwe vergunning is aangevraagd in verband met het aflopen van de huidige vergunning en een geplande uitbreiding. De huidige bestemming: ‘Bos’, de bestemming ‘Agrarisch’ met de nadere aanduiding ‘gronddepot’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ verdraagt zich niet met het realiseren van natte natuur als eindbeeld. De provincie is voornemens de nieuwe ontgrondingsvergunning te verlenen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn door de provincie en door dhr. Lenders zienswijzen ingediend. De zienswijze van de provincie heeft uitsluitend betrekking op tekstuele aanpassingen in de toelichting en hebben geen gevolgen voor de voorziene wijziging van het plan. De zienswijze van de provincie is gehonoreerd. De zienswijze van dhr. Lenders richt zich op het verlies aan natuurwaarden en de impact om het omgevingsgeluid als het huidige bosgebied verdwijnt. Daarnaast wordt gerefereerd aan de ontwikkeling van het windmolenpark buiten het plangebied. De inspreker is daarnaast van mening dat geen sprake is van een kleine aanpassing van de ontgronding in verband met de te winnen hoeveelheden zand. De inspreker wenst dat de huidige situatie dient te worden gehandhaafd en niet past in het huidige provinciaal beleid met betrekking tot natuurontwikkeling. De zienswijze van de heer Lenders is gemotiveerd afgewezen. Daarbij is onder andere aangegeven, dat het hierbij gaat om een uitbreiding van een bestaand ontgronding / zandwinning. In de eindsituatie is natte natuurontwikkeling voorzien, die in het natuurbeleid van de provincie als een belangrijke stepping stone kan worden aangemerkt. Onderdelen van de zienswijze hebben geen directe relatie met de huidige ontwikkeling. NB Het plan dient voor de behandeling van het windmolenpark Greenport Venlo te worden behandeld.

3.RE.P

19.10 - 19.40 uur Uitwerking meerjarenonderhoudsplan civiele objecten en wegen (RV2018-10)

Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: Wethouder Aldewereld Voorstel: De raad wordt voorgesteld om 1. Het minimale kwaliteitsniveau van de wegen in de gemeente Venlo vast te stellen op kwaliteitsniveau C (sober); 2. Het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten vast te stellen op instandhoudingsniveau met als enige uitzondering het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo. Dit dient te worden vastgesteld op het welstandsniveau; 3. De in het bijgevoegde Meerjaren onderhoudsplan Wegen opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud Wegen vast te stellen; 4. Voor de periode 2023-2027 jaarlijks een dotatie van 3,6 miljoen euro in de voorziening groot onderhoud Wegen te continueren; 5. Een nieuwe voorziening groot onderhoud Civiele Objecten in te stellen; 6. Vaststellen van de in het bijgevoegde Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten opgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de nieuw in te stellen voorziening groot onderhoud Civiele Objecten en het in de exploitatie opgenomen bedrag voor regulier onderhoud; 7. Te bepalen dat de Meerjaren onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen uiterlijk in februari 2021 geactualiseerd zijn. Toelichting: Tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 2018 heeft de raad besloten om de komende jaren te werken aan het op orde brengen van de wegen en civiele objecten in de stad, het wegwerken van achterstallig onderhoud en het onderhoud van de civiele objecten te borgen. Bij de behandeling van de 1e begrotingswijziging op 20 december is aanvullend besloten om in de jaren 2018 en 2019 op het aangevulde deel (1,1 miljoen euro) van de in de begroting bepaalde budgetten 10% te korten. Voor het onderhoudsniveau voor de wegen wordt voorgesteld dit vast te stellen op “sober” en voor het onderhoudsniveau voor de civiele objecten wordt voorgesteld dit vast te stellen op “instandhoudingsniveau”. Daarbij is voorgesteld voor de tunnel onder het Koninginneplein een uitzondering te maken en het onderhoudsniveau vast te stellen op “welstandsniveau”. Omdat er in de begroting 2018 nog niet voorzien is in een post groot onderhoud Civiele Objecten wordt voor gesteld deze voorziening in de begroting 2018 en verder in te richten en deze voorziening in 2018 te vullen met een bedrag groot € 260.700,- en vanaf 2019 jaarlijks een bedrag groot € 144.000, aan de voorziening toe te voegen. De kosten voor het onderhoud aan de wegen worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen. Het besluit voorziet voor de jaren 2018 en 2019 in een storting jaarlijks groot € 4.071.000,-. Voor de jaren daarna tot 2022 structureel is voorzien in een storting jaarlijks groot € 4.171.000,-. Voor de periode tot 2027 is voorzien in een actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan wegen. In deze actualisatie wordt de nieuwe budgetvraag geformuleerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een jaarlijkse dotatie van 3,6 miljoen Euro voor een periode van 5 jaar, dus tot 2027.

4.RE.P

19.40 - 20.00 uur Plan van Aanpak Zwerfaval 2017 – 2024 (RIB 2017-164)

Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: Wethouder Aldewereld Toelichting: Op verzoek van raadslid Camp door het Presidium geagendeerd. Eind december ontving de raad RIB 2017-164 met het Plan van Aanpak Zwerfafval 2017 – 2024. Een kleine werkgroep van enkele raadsleden heeft hiervoor in 2017 mede input geleverd. Samengevat wil de gemeente dat: • het overal schoon is (vrij van zwerfafval); • bewoners actief gestimuleerd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor het zelf schoonhouden van wijken; • de gemeente bewoners hierbij faciliteert; • de gemeente de Zwerfafvalgelden volledig inzet voor participatie/beloning. Raadslid Camp wil met de raad aanvullend bespreken, hoe de gemeente een nog beter resultaat zou kunnen bereiken, waar het gaat om het actief betrekken en verbinden van burgers, aan het meehelpen schoonhouden van de stad, ook buiten hun eigen woongebied.

5.RE.P

20.00 - 21.30 uur Vaststelling bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo, deelgebied Zaarderheiken en deelgebied Trade Port Noord en vaststelling exploitatieplan Trade Port Noord, gemeente Venlo, 9e herziening (RV2018-6)

Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: Wethouder Teeuwen en wethouder Satijn Zie bijlage toelichting annotatie

6.B.Rz

19.05 - 19.10 uur Aanvragen rijkssubsidie op basis van bommenregeling (RV2018-8)

Voorzitter: Tom Verhaegh Portefeuillehouder: Burgemeester Scholten HAMERSTUK Voorstel: In de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2017 zijn er binnen de gemeente acht projecten uitgevoerd in het kader van de opsporing en ruiming van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis van de zgn. Bommenregeling bestaat de mogelijkheid om voor deze projecten een rijksbijdrage te krijgen van maximaal 70% van de gemaakte kosten. Hiertoe dient de gemeenteraad een besluit te nemen. Toelichting: Vanaf 2015 kunnen de gemeenten ingeval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage in de kosten ontvangen van 70%. Hiervoor is een door de gemeenteraad genomen besluit nodig. Naast de gemeente hebben ook Greenport Venlo, Fresh Park Venlo en Waterschap Limburg werkzaamheden verricht in het kader van opsporing en ruiming van explosieven. Zij kunnen niet zelfstandig een bijdrage aanvragen; deze kan op basis van de zgn. bommenregeling alleen door de gemeente worden aangevraagd. Met de drie organisaties is de afspraak gemaakt dat de gemeente voor deze organisaties een inspanningsverplichting aangaat om de betreffende rijksbijdrage te verwerven. In het geval de aanvraag in zijn geheel wordt gehonoreerd worden de ontvangen bijdragen voor hun aandeel aan de organisaties doorbetaald. De totale kosten voor de aanvraag bedraagt € 1.332.7190,--. Het gemeentelijke aandeel daarin bedraagt: € 623.257

7.B.Rz

19.10 - 19.30 uur Controleprotocol 2017 (RV2018-9)

Voorzitter: Tom Verhaegh Portefeuillehouder: Wethouder Lamers Zoals gebruikelijk is dit voorstel afkomstig van de auditcommissie. Het jaarlijks terugkerende controleprotocol regelt de reikwijdte van de opdracht van de raad aan de accountant voor de controle van de jaarrekening. Het controleprotocol komt op hoofdlijnen overeen met dat van vorig jaar. De meest relevante aandachtspunten betreffen (zie ook de blauwe tekstvakken in het controleprotocol): • Wat de kaders betreffende het Sociale Domein aangaat, adviseert de auditcommissie de Raad om (net als de afgelopen twee jaar) de prioriteit bij de jaarrekeningcontrole 2017 te leggen bij de getrouwheid en een eventueel niet goedkeurend oordeel voor wat betreft de financiële rechtmatigheid te aanvaarden. • De auditcommissie adviseert verder om de operationalisering van het normenkader met betrekking tot aanbestedingen over te nemen. Er van uitgaande dat u instemt met het uitsluiten van het Strategisch inkoopkader 2014 uit het normenkader bij controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2017, voor zover het drempelbedragen onder de nationale aanbestedingsgrens ad € 150.000 betreft, zal een onrechtmatigheid onder de nationale aanbestedingsdrempel niet meewegen als beslag op de goedkeuringstolerantie in het oordeel bij de jaarrekeningcontrole 2017. Afgezet tegen de rapporteringstolerantie worden geconstateerde onrechtmatigheden wel transparant opgenomen in het accountantsverslag. Speciale aandacht verdient ieder jaar de zogeheten specifieke aandachtspunten (zie § 7 van de bijlage) oftewel thema-audits benoemd. De accountant doet –naast diens reguliere controle- hiernaar expliciet onderzoek en rapporteert separaat aan de raad. Dit jaar stelt de auditcommissie slechts één vraag voor: “Op welke wijze heeft de gemeente Venlo de Wet Revitalisering Generiek Toezicht ter hand genomen?”