Beeldvormende raadsvergadering - 6 December 2017

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Parterre
Tijd: 18:00 uur - 20:40 uur
Voorzitter: Alexander Vervoort
Toelichting: Doel van Beeldvorming • Per onderwerp verkenning en afbakening van het vraagstuk, inventariseren van knelpunten en keuzes. • Indien sprake is van een onderliggend raadsdocument (bijvoorbeeld raadsvoorstel): tevens bepalen of de beeldvorming voldoende is voor doorgeleiding naar Oordeelsvorming en/of besluitvorming. Vragen: • Raadsleden kunnen vragen aan het college van B&W over ontvangen raadsstukken, evenals vragen voor de rondvraag (over niet geagendeerde onderwerpen) tot uiterlijk maandagochtend voorafgaand aan de bijeenkomst 2017 uiterlijk 09.00 uur indienen bij de raadsgriffie: Margo Beijers, tel. 077 – 359 95 30, m.beijers@venlo.nl. Agenda • Met betrekking tot de aanvangstijden in deze agenda moet u rekening houden met een marge van maximaal 30 minuten. Aanduiding bij agendapunten: G = Gaanderij P = Parterre Rz = Raadszaal Trz = Trouwzaal Hk = Hertogkamer Soc = Domein Sociaal RE = Domein Ruimte - Economie B = Bestuur
Algemene documenten:


Agendapunten

1.Rz

18.00 - 18.05 uur Rondvraag

Voorzitter: Alexander Vervoort Vragen: nog niet ingediend

2.Rz

18.05 - 18.20 uur Sprekersplein

Onderwerp: projectplan van dhr. Steinbach voor Studio’s en Parking in Q4 (mede in relatie tot RV 2017 – 77 Herprogrammering Stedelijk Centrum, Q4 en Maaswaard) Inspreker: dhr. Steinbach, ondernemer Boodschap aan de raad: dhr. Steinbach heeft een plan ingediend voor Noord Buitensingel in Q4 en wil zijn visie op ontwikkeling van dit gebied delen met de raad. Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: wethouder Teeuwen en wethouder Satijn

3.P.RE

18.20 - 18.50 uur Presentatie Quick Scan Rekenkamer Parkeren (RV 2017-87)

Door: Karin van den Berg, voorzitter Rekenkamer en Wybe Theijse, ODI procesmanagent Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: wethouder Satijn Toelichting: Zie raadsvoorstel en rapport.

4.Rz.SOC

18.20 - 18.40 uur Presentatie 4e wijziging Verordening Wmo, Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning (RV 2017-76)

Door: Lissy van Hoeve-Böskes, beleidsmedewerker Voorzitter: Henny Bosch Portefeuillehouder: wethouder Aldewereld Toelichting: Tijdens deze presentatie wordt u geïnformeerd over de actualisatie van de 4e wijziging Verordening Wmo, Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen. Wat ligt voor: De Centrale Raad van Beroep heeft recent bepaald dat substantiële en materiële norm- en kaderstellingen van het voorzieningenpakket in de jeugdhulp en de Wmo een bevoegdheid van de raad en niet van het college B&W zijn. In de Venlose situatie betreft dit de regels voor het bepalen van de hoogte van de pgb’s en het bepalen van de hoogte van de (eigen) bijdrage van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo en Jeugd. In de voorgestelde wijziging van de verordening wordt dit nu geregeld. Daarnaast worden twee inhoudelijke wijzigingen voorgesteld: In het voorstel wordt beschreven dat beschermd wonen met ingang van 1-1-2018 bestaat uit beschermd wonen in een accommodatie van een instelling en beschermd thuis, waarbij de ondersteuning aan huis wordt verleend. Beschermd Thuis is een nieuwe ondersteuningsvorm. Voorgesteld wordt voor de berekening van de eigen bijdrage ten aanzien van Beschermd Thuis een tarief te hanteren op basis van de kostprijs per etmaal op basis van het laagste tarief voor een zorgperiode (28 dagen). Voor wat betreft de berekening van de eigen bijdrage Begeleiding Individueel wordt voorgesteld een uurtarief van € 30 te hanteren op basis van de werkelijk gerealiseerde zorguren. Om duidelijkheid te verschaffen in de lopende bezwaarschriften en procedures is in het voorgenomen besluit voorzien in een adequate rechtsbescherming door hiervoor adequate ingangsdata te hanteren (terugwerkend tot 1 januari 2017 voor lopende bezwaarschriften en procedures en 1 januari 2018 voor alle overige gevallen). Verder wordt in de verordening bepaald dat het college de tarievenlijst vaststelt.

5.P.RE

18.50- 19.10 uur Presentatie Terugblik C2C Jaar

Door: Michel Weijers, projectmanager Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: wethouder Satijn Toelichting: Het Venlose C2C Jaar liep van oktober 2016 tot en met oktober 2017. Vanavond wordt teruggeblikt op wat er allemaal is gebeurd en welke ontwikkelingen in gang zijn gezet. Raadsinformatiebrief 2017-153 bevat een eindrapportage van het C2C jaar. U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen.

6.Rz.B&S

18.40- 19.00 uur Presentatie Formaliseren gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden Limburg (RV 2017-74)

Door: Janneke van den Hout, informatiemanager Voorzitter: Tom Verhaegh Portefeuillehouder: burgemeester Scholten Toelichting: De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de formele oprichting van de BVO ICT NML per 1 januari 2018 (spoor 1). De BVO ICT NML past als gemeenschappelijke regeling binnen het beleid van Venlo voor maatschappelijke partners / verbonden partijen. En is daarmee onderdeel van de samenwerkingswijzer Venlo, waarmee we toewerken naar een betere samenwerking en naar betere sturing en control van samenwerking. De randvoorwaarden vanuit de samenwerkingswijzer Venlo worden meegenomen bij de verdere invulling van de BVO ICT NML. Zie daarvoor: https://venlo.samenwerkingswijzer.nl. Collegeregeling De BVO ICT NML wordt ingericht als bedrijfsvoering organisatie die uitvoering gaat geven aan zogenaamde ‘collegetaken’. Dat wil zeggen dat er geen raadsbevoegdheden worden overgedragen en de raad enkel, op grond van strijdigheid met de wet of met het algemeen belang, toestemming kan onthouden. Deze gemeenschappelijke regeling vervangt de bestaande licht gemeenschappelijke regeling. Dit besluit heeft voor nu geen directe financiële consequenties. Zie ook de risicoparagraaf. Naast Venlo nemen aan de gemeenschappelijke regeling deel: Nederweert, Roermond en Weert. De stukken bij het voorstel zijn voor advies aangeboden aan de OR-en van de deelnemende gemeenten. Voorgeschiedenis In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor de oprichting van ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) als samenwerkingsverband tussen de gemeenten Roermond, Venlo en Weert. Doel van de samenwerking is: flexibelere, efficiëntere en professionelere dienstrverlening op gebied van ICT. In 2013 is gestart met een licht gemeenschappelijke regeling. Het samenwerkingsverband wordt nu verder geformaliseerd. Op basis van het advies van Rijnconsult begin 2016 blijkt dat een Bedrijfsvoering organisatie (BVO) hiervoor de meest passende rechtsvorm is. Vanaf juli 2016 lopen voorbereidingen voor het formaliseren van de organisatie naar een BVO. 2 sporen De besluitvorming om te komen tot de BVO ICT NML is opgesplitst in 2 sporen: 1. De formele oprichting van een BVO, met toestemming van uw raad. 2. De daadwerkelijke inrichting van de BVO, onder andere met instemming van het Georganiseerd Overleg en ter kennisgeving aan uw raad. Door twee sporen te bewandelen geeft het de flexibiliteit om door te gaan met de formele vorming van de BVO. En biedt het ruimte om op de onderdelen waarbij zorgvuldigheid voorop staat, vooral bij personele aangelegenheden, die ruimte ook te betrachten. U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen.

7.P.RE

19.10 - 20.10 uur Presentatie Herprogrammering Stedelijk Centrum, Q4 en Maaswaard (RV 2017-77)

Door: Jeroen van de Ven, beleidsadviseur planologie en Jan Joosten, projectmanager Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: wethouder Teeuwen Toelichting: Zie bijlage 'toelichting Herprogrammering Stedelijk Centrum, Q4 en Maaswaard (RV 2017 – 77)'.

8.P.RE

20.10 - 20.40 uur Presentatie raadsconsultatie 1e actualisatie Bestuursafspraken POL (RC 2017-17)

Door: José de Wit, strategisch beleidsadviseur regio Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: wethouder Teeuwen Toelichting: Zie toelichting 'Toelichting raadsconsultatie 1e actualisatie Bestuursafspraken POL'.