Beeldvormende raadsvergadering - 3 April 2019

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Parterre
Tijd: 19:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Duran Yildiz
Toelichting: Agenda en stukken volgen Doel van Beeldvorming • Per onderwerp verkenning en afbakening van het vraagstuk, inventariseren van knelpunten en keuzes. • Indien sprake is van een onderliggend raadsdocument (bijvoorbeeld raadsvoorstel): tevens bepalen of de beeldvorming voldoende is voor doorgeleiding naar Oordeelsvorming en/of besluitvorming. Vragen: • Raadsleden kunnen vragen aan het college van B&W over ontvangen raadsstukken, evenals vragen voor de rondvraag (over niet geagendeerde onderwerpen) tot uiterlijk maandagochtend voorafgaand aan de bijeenkomst 2019 uiterlijk 09.00 uur indienen bij de raadsgriffie: Margo Beijers, tel. 077 – 359 95 30, m.beijers@venlo.nl. Agenda • Met betrekking tot de aanvangstijden in deze agenda moet u rekening houden met een marge van maximaal 30 minuten. Aanduiding bij agendapunten: G = Gaanderij P = Parterre Rz = Raadszaal Hk = Hertogkamer Soc = Domein Sociaal RE = Domein Ruimte - Economie B = Bestuur


Agendapunten

1

19.00 - 19.05 uur Rondvraag

2

19.05 - 19.20 uur Sprekersplein (ONDER VOORBEHOUD)

3

19.20 - 19.50 uur Presentatie Exploitatieonderzoek poppodium Grenswerk (RIB 2019-38)

Door: Thomas van Dalen, extern adviseur Voorzitter: Duran Yildiz Portefeuillehouder: wethouder Pollux Toelichting: Met deze raadsinformatiebrief geeft het college gevolg aan de toezegging van 10 november 2017, om een onderzoek te laten doen naar de exploitatie van poppodium Grenswerk. Het onderzoek is verricht door Thomas van Dalen Advies en laat zien dat het poppodium bovengemiddeld presteert, maar dat dit niet vanzelfsprekend leidt tot een gezonde exploitatie. Vanavond wordt het onderzoek en de resultaten ervan toegelicht. U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen.

4

19.50 - 20.10 uur Presentatie bij raadsinformatiebrief Trendsportal (RIB 2019-33)

Door: Tom Jacobs, beleidsadviseur Voorzitter: Duran Yildiz Portefeuillehouder: wethouder Boom Toelichting: Met deze raadsinformatiebrief wil het college de raad informeren over de uitwerking van de in januari 2018 door de raad vastgestelde mobiliteitsvisie van Trendsportal. De visie is verder uitgewerkt in een aantal doelstellingen, een concept projectenlijst en een afweegkader om deze projecten te kunnen beoordelen op hun bijdrage aan de gestelde doelstellingen. Bij deze uitwerking zijn diverse in- en externe stakeholders betrokken uit het Trendsportal netwerk. Ook enkele raadsleden hebben er aan meegewerkt. Een van de belangrijke uitgangspunten van de vastgestelde mobiliteitsvisie is de brede, integrale benadering. Dat blijkt ook uit de vijf hoofddoelen van de mobiliteitsvisie die veel verder gaan dan alleen de traditionele thema’s als bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De uitvoering van de projecten zullen dan ook opgenomen worden in de uitvoeringsprogramma’s van de voor dat betreffende project meest relevante raadsprogramma. Verdere besluitvorming over de toekenning van budgetten en daarmee uitvoering van deze projecten zal dan ook vanuit de raadsprogramma’s via de reguliere begrotingsprocedure lopen. De raad zal jaarlijks geïnformeerd worden over de voortgang van Trendsportal op de gestelde doelstellingen, hiertoe wordt tevens een online dashboard ontwikkeld. Vanavond bent u in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen over de RIB en naar aanleiding van de presentatie.

5

20.10 - 20.40 uur Presentatie Venlo.fit Sportvisie 2030 (RV 2019-15)

Door: Luc Meerts en Peter van Rijn, beleidsmedewerkers sport en Jaap Litjens, teamleider sportontwikkeling Voorzitter: Duran Yildiz Portefeuillehouder: wethouder Vervoort Toelichting: Deze maand ligt de nieuwe sportvisie Venlo.Fit. voor. Dat is nodig vanwege een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, de jeugd die minder sport, toename van individuele sport en de afname van sport in verenigingsverband. De raad wordt voorgesteld om de 4 speerpunten en de bijbehorende ambities uit de nieuwe sportvisie Venlo.Fit vast te stellen. Speerpunt 3 uit de sportvisie (sportvereniging en haar voorzieningen) is uitgewerkt in een accommodatievisie Sport 2020-2030. U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen.

6

20.40 - 21.00 uur Presentatie Projectenrapportage 2018 Implementatie Omgevingswet (RIB 2019-26)

Door: Bert Senden, projectmanager Omgevingswet Voorzitter: Duran Yildiz Portefeuillehouder: wethouder Vervoort Toelichting: Via deze Raadsinformatiebrief (RIB 2019-26) is de raad onlangs geïnformeerd over de ondernomen activiteiten en behaalde resultaten in 2018 van het project implementatie Omgevingswet in Venlo. De kernopgave is om de gemeentelijke organisatie voor te bereiden op de komst en inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Hoewel het opstarten van het project enige aanlooptijd heeft gevergd, kan worden gesteld dat de uitvoering op schema ligt en dat de financiën tot nu toe voldoende zijn gebleken. De verwachting is, dat dit ook in 2019 het geval zal zijn. Voor 2020/2021 wordt echter een tekort verwacht. In het Projectplan implementatie Omgevingswet 2019 zal op basis van de laatste inzichten hierover meer duidelijkheid komen. Naast Projectenrapportages als deze, wordt periodiek de raadswerkgroep Omgevingswet geïnformeerd over relevante stappen en vorderingen van de implementatie van de Omgevingswet en het pilotproject omgevingsplan Tegelen. De raadswerkgroep Omgevingswet houdt voor de gehele raad de vinger aan de pols, met name daar waar het gaat om de rol van de raad bij de Omgevingswet, en organiseert voor de raad desgewenst verdiepings- en themabijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld in maart 2017 en in september 2018). Vanavond wordt tijdens de presentatie ingezoomd op de voor de raad belangrijkste onderdelen van de rapportage over 2018 en de speerpunten van 2019. U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen.

7

21.00 - 21.30 uur Zwembad De Wisselslag, onderzoeksresultaten en scenario’s

Door: Mark Huson, projectleider Voorzitter: Duran Yildiz Portefeuillehouder: wethouder Vervoort Toelichting: Ter uitvoering van de motie van de raad van 8 november 2018 (begrotingsbehandeling) en de aankondiging gemaakt tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst van februari 2019 volgt nu de presentatie van de onderzoeksresultaten van de raadsmotie: “Opdracht onderzoek mogelijkheden zwembad de Wisselslag”. In een presentatie zullen drie scenario’s: sluiting, renovatie en nieuwbouw worden toegelicht. Op hoofdlijnen: wat is er bij de begrotingsbehandeling al besloten en welke mogelijkheden voor renovatie en nieuwbouw zijn er? Wat kost een nieuw zwembad en wat betekent dat voor de reeds besloten bezuiniging op de zwembadexploitatie op de korte termijn en de beleidsmatige keuze voor bezuinigingen op de organisatie voor de langere termijn? Is renovatie een (financieel) zinvol alternatief? Welke nieuwbouwlocaties komen überhaupt in aanmerking en hoe groot moet een gemeentelijk zwembad eigenlijk zijn? Al deze vragen zullen tijdens de presentatie worden beantwoord. U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen.

8

21.30 - 22.00 uur Presentatie Beleidskader (toetsingskader) huisvesting arbeidsmigranten (short-stay), Venlo (RV 2019-20)

Door: Suzanne Bastings, beleidsadviseur wonen Voorzitter: Duran Yildiz Portefeuillehouder: wethouder Peeters Toelichting: Het huidige beleid dateert van 2014 en biedt te weinig houvast voor de huidige opgave die gemeenten hebben in relatie tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Met dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld een viertal doelstellingen en negen uitgangspunten vast te stellen, die samen met de toelichting en uitleg in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel gaan dienen als toetsingskader voor nieuwe initiatieven voor short stay huisvesting. Doelstellingen Vanuit het besef dat arbeidsmigranten hard nodig zijn om onze economie draaiend te houden en de ambitie om arbeidsmigranten aan onze regio te binden is een regionale bouwsteen opgesteld met hierin het gezamenlijk vertrekpunt voor beleid voor short-stay huisvesting. Deze regionale bouwsteen is lokaal verder uitgewerkt en heeft voor Venlo geresulteerd in de volgende doelstellingen, waarvan aan de raad wordt gevraag ze vast te stellen: • Voldoende huisvesting bieden • Kwalitatief goede huisvesting realiseren • Open huisvesting • Alternatieven bieden voor kamerverhuur in de wijken Uitgangspunten Om te borgen dat huisvesting voldoende kwaliteit biedt voor de arbeidsmigranten zijn een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan huisvestingsinitiatieven moeten voldoen. Het gaat dan om de uitgangspunten op de volgende aspecten, waarvan aan de raad wordt gevraagd ze vast te stellen: • Minimale eisen huisvesting (SNF-normen) • Onderscheidend vermogen • Beheer en toezicht • Parkeren • Ontsluiting • Bereikbaarheid voorzieningen • Woon- en leefklimaat • Context locatie en omgeving Vervolgprocedure Met het beleidskader short-stay is een eerste stap gezet in de integrale aanpak van arbeidsmigranten. De volgende zaken zullen ook nog regionaal en/of lokaal opgepakt worden: • Handhaving: wordt meegenomen in het integraal handhavingsbeleid dat medio 2019 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden; • Arbeidsmigranten die zich hier permanent willen vestigen: dit valt onder ‘reguliere huisvesting’. Wat dit betekent voor onze woningmarkt wordt meegenomen in de herijking van de regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg. Deze wordt december 2019 ter vaststelling aan de raad voorgelegd; • Bewustwording en onderzoek: het blijft noodzakelijk het belang van arbeidsmigranten onder de aandacht te brengen en aanvullend onderzoek te doen naar oa. de kwalitatieve woonwensen van arbeidsmigranten. Een provinciaal aangesteld kwartiermaker gaat een gezamenlijke bewustwordingscampagne (overheid en bedrijfsleven) in gang zetten en onderzoek verder uitrollen; • Integratie, taal en onderwijs: in het PHO Ruimte (portefeuillehouders overleg Ruimte) is besloten ook hier regionaal mee aan de slag te gaan. Dit traject moet nog opgestart worden. U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen.

9

22.00 - 22.30 uur Presentatie Stadsdeel Ontwikkelingsplan Blerick en Procesplan Vastenavondkamp (RIB 2019-24)

Door: Roel Versleijen, programmamanager Leefomgeving Voorzitter: Duran Yildiz Portefeuillehouder: wethouder Peeters Toelichting: Bij raadsinformatiebrief van 27 februari 2019 (RIB 2019 – 24) treft u het Stadsdeel Ontwikkelingsplan Blerick (Masterplan) aan alsmede het Procesplan Vastenavondkamp (wijkplan). Het college geeft hiermee uitvoering aan de moties van de raad van 6 november 2015 en 28 juni 2017. Het Stadsdeel Ontwikkelingsplan (SOP) Blerick omvat een omschrijving van de huidige situatie en vastgesteld beleid. Het is een 0-meting en vormt de basis voor de vastgestelde of nog vast te stellen wijkplannen. Het Procesplan Vastenavondkamp (wijkplan) gaat in op de verder in Vastenavondkamp te ondernemen stappen. Dit wijkplan betreft een pilot voor het ontwikkelen van een langjarige en integrale wijkgerichte aanpak in deze wijk. Die aanpak zal gericht zal zijn op de verwezenlijking van de in het Stadsdeel ontwikkelingsplan Blerick opgenomen (hoofd) doelstellingen. De leefbaarheid in het stadsdeel Blerick is al langere tijd een zorg voor het gemeentebestuur en de woningbouwcorporaties. Zowel in moties van de raad als in de verschillende strategische akkoorden (STRAK 1 en STRAk2) met de woningcorporaties komt deze zorg tot uitdrukking. Het een en ander heeft geleid tot structureel overleg op alle niveaus met de betrokken woningcorporaties om te komen tot een gedragen visie en aanpak van de problematiek. Basis voor de aanpak is een gedegen analyse van de situatie. Daarvoor is gebruik gemaakt van diverse bronnen, zoals de stadspeiling, de Leefbaarometer en de Veiligheidsmonitor. Het college zal de raad door middel van raadsinformatiebrieven en de jaarlijks programmaverantwoording op de hoogte houden van de voortgang van de verbetering van de leefbaarheid in het stadsdeel Blerick en over de inhoud van (andere) nog te ontwikkelen wijkplannen. U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen over Masterplan Blerick en Procesplan Vastenavondkamp.