Beeldvormende raadsvergadering - 7 Februari 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Parterre
Tijd: 19:00 uur - 21:15 uur
Voorzitter: Alexander Vervoort
Toelichting: Doel van Beeldvorming • Per onderwerp verkenning en afbakening van het vraagstuk, inventariseren van knelpunten en keuzes. • Indien sprake is van een onderliggend raadsdocument (bijvoorbeeld raadsvoorstel): tevens bepalen of de beeldvorming voldoende is voor doorgeleiding naar Oordeelsvorming en/of besluitvorming. Vragen: • Raadsleden kunnen vragen aan het college van B&W over ontvangen raadsstukken, evenals vragen voor de rondvraag (over niet geagendeerde onderwerpen) tot uiterlijk maandagochtend voorafgaand aan de bijeenkomst 2018 uiterlijk 09.00 uur indienen bij de raadsgriffie: Margo Beijers, tel. 077 – 359 95 30, m.beijers@venlo.nl. Agenda • Met betrekking tot de aanvangstijden in deze agenda moet u rekening houden met een marge van maximaal 30 minuten. Aanduiding bij agendapunten: G = Gaanderij P = Parterre Rz = Raadszaal Trz = Trouwzaal Hk = Hertogkamer Soc = Domein Sociaal RE = Domein Ruimte - Economie B = Bestuur


Agendapunten

1.Rz

19.00 - 19.05 uur Rondvraag

Voorzitter: Alexander Vervoort Vragen: 1. SP De SP bezocht anderhalve week geleden delen van Venlo Zuid. Aangekomen bij de Wilhelmina Druckerstraat kwamen wij het beeld tegen van een straat met talloze afgezaagde bomen. Navraag leerde dat deze bomen door de gemeente zijn afgezaagd. De vraag die de SP heeft voorzitter is of dit : - is dit door vandalisme door de gemeente? - is dit wat de gemeente Venlo bedoelt met groenbeheer? Waarom is deze situatie ontstaan en wat gaat u doen om deze te herstellen of in ieder geval dit beeld weg te nemen? 2. GroenLinks Zie bijlage

2.Rz.RE

19.05 - 20.15 uur Sprekersplein

Onderwerp: Gebiedsvisie Arsenaal Inspreker: 1. Dhr. G. Rutten Boodschap aan de raad: aanvullend op een eerdere brief (nov 2017) van de heer Rutten over zijn visie op het gebied Arsenaal, wil hij zijn visie hierop aanvullen en de raad hiervan deelgenoot maken. Onderwerp: Vaststelling bp Windpark Greenport Venlo etc. + Exploitatieplan TPN 9e herziening (RV 2018-06) Insprekers: 2. Mw. Fransen namens Natuur- en Milieufederatie Limburg, indiener van een zienswijze bij RV 2017-6 (bestemmingsplan Windpark) 3. De heer P. Titulaer, Boekender Belang 4. Mw. Karin Delissen 5. De heer M. van Lieshout 6. Dhr. R. Verkoijen, Goorts en Coppens, Advocaten en Procureurs te Deurne 7. De heer J. Raedts 8. De heer J. Raedts namens Actiegroep Windturbines Blerick Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: wethouder Teeuwen en wethouder Satijn

3.P.RE

20.00 - 20.20 uur Presentatie Uitwerking meerjarenonderhoudsplan civiele objecten en wegen (RV 2018-10)

Door: Bart Lendfers, technisch specialist Voorzitter: Tom Verhaegh Portefeuillehouder: wethouder Aldewereld Toelichting: Tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 2018 heeft de raad besloten om de komende jaren te werken aan het op orde brengen van de wegen en civiele objecten in de stad, het wegwerken van achterstallig onderhoud en het onderhoud van de civiele objecten te borgen. Bij de behandeling van de 1e begrotingswijziging op 20 december is aanvullend besloten om in de jaren 2018 en 2019 op het aangevulde deel (1,1 miljoen euro) van de in de begroting bepaalde budgetten 10% te korten. Voor het onderhoudsniveau voor de wegen wordt voorgesteld dit vast te stellen op “sober” en voor het onderhoudsniveau voor de civiele objecten wordt voorgesteld dit vast te stellen op “instandhoudingsniveau”. Daarbij is voorgesteld voor de tunnel onder het Koninginneplein een uitzondering te maken en het onderhoudsniveau vast te stellen op “welstandsniveau”. Omdat er in de begroting 2018 nog niet voorzien is in een post groot onderhoud Civiele Objecten wordt voor gesteld deze voorziening in de begroting 2018 en verder in te richten en deze voorziening in 2018 te vullen met een bedrag groot € 260.700,- en vanaf 2019 jaarlijks een bedrag groot € 144.000, aan de voorziening toe te voegen. De kosten voor het onderhoud aan de wegen worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen. Het besluit voorziet voor de jaren 2018 en 2019 in een storting jaarlijks groot € 4.071.000,-. Voor de jaren daarna tot 2022 structureel is voorzien in een storting jaarlijks groot € 4.171.000,-. Voor de periode tot 2027 is voorzien in een actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan wegen. In deze actualisatie wordt de nieuwe budgetvraag geformuleerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een jaarlijkse dotatie van 3,6 miljoen Euro voor een periode van 5 jaar, dus tot 2027. U wordt vanavond geïnformeerd en u bent in de gelegenheid vragen te stellen.

4.Rz.RE

20.00 - 21.15 uur Toelichting zienswijzen Windpark van college

Door: Rogier Huizinga, projectleider en een vertegenwoordiger van Samenstroom (lokale energiecorporatie) Voorzitter: Alexander Vervoort Portefeuillehouder: wethouder Teeuwen en wethouder Satijn Toelichting: Zie bijlage 'toelichting agendapunt 4'

5.P.RE

20.20 - 20.35 uur Herinrichting Maasoevers: presentatie De Stadsoever: vinden, verblijven en verbinden

Door: John Spijksma, PvdA en Rob Kleuskens, architect bij Loxodrome Venlo Voorzitter: Tom Verhaegh Portefeuillehouder: wethouder Teeuwen Toelichting: Op dit moment zijn diverse ontwikkelingen in voorbereiding die veel impact gaan hebben op de (her)inrichting van de Maasoevers in het komende decennium. Aanjager van deze ontwikkelingen is met name toekomstbestendige maatregelen voor hoogwaterbescherming en waterafvoer in de Noordelijke Maasvallei. Experts van betrokken partijen werken daarbij ook samen aan een visie op de ruimtelijke kwaliteit. Inwoners kunnen bij specifieke bijeenkomsten ideeën aandragen. Gemeenten hebben specifieke verantwoordelijkheden om de inbreng van burgers in dit proces te garanderen. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen willen PvdA, VVD, CDA en Venlokaal aan de gemeenteraad voorstellen de voorgenomen hoogwatermaatregelen maximaal te combineren met het verhogen van de culturele en toeristische meerwaarde van de Stadoever in Venlo. Combineren van ‘werk met werk’ in deze leidt ertoe dat optimalisatie van de Stadsoever tegen geringe meerkosten gerealiseerd kan worden. Om modulair verbeteringen aan de Stadsoever te realiseren is naar onze mening een overkoepelende visie op de gewenste recreatieve en culturele voorzieningen nodig voor minimaal het gebied VieCuri-nieuwe jachthaven (Urbanusweg). Eind februari willen we het college oproepen deze in co-creatie met Venlose burgers en betrokkenen te ontwikkelen zodat de visie tijdig in de definitieve plannen opgenomen kan worden. Bij het opstellen van de motie willen de initiatiefnemers alle partijen actief betrekken. In een korte presentatie wordt u door dhr. Spijksma en dhr. Kleukens van het Venlose Architectenbureau Loxodrome geïnformeerd over de achtergronden van de ambities Stadsoevers en de in te dienen motie. Tevens wordt u bijgepraat over de kansen en mogelijkheden om het vinden, verblijven en verbinden van de Stadsoever in Venlo modulair te optimaliseren.