Contact

Gemeenteraad Teylingen
Griffie
0252-783 593
gemeenteraad@raadteylingen.nl
E-mails aan de raad zijn openbaar

Vergaderstukken
portal.ibabs.eu

Inloggegevens:
site: Teylingen
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger

Bezoekadres
Bestuurscentrum
Raadhuisplein 1
2215 MA Voorhout

Postadres
Gemeenteraad Teylingen
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout
Brieven aan de raad zijn openbaar

Gemeenteraad - 4 Februari 2016

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: Carla G.J. Breuer
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening

1.a

Culturele estafette

Aan het begin van de raadsvergadering laat een kunstzinnige inwoner van de gemeente iets van zijn culturele activiteiten zien of horen. De heer Van Noort heeft een boek geschreven over het leven en werk van de Warmondse kunstenaar Pieter Geraedts sr. en vertelt hierover.

2

Vaststellen agenda

Van het CDA is het verzoek ontvangen om het agendapunt Uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan voor recreatiepark Watertuinen om te zetten naar een bespreekpunt (ipv hamerstuk) - Van Trilokaal is het verzoek ontvangen om een agendapunt toe te voegen vwb het indienen van een concept initiatiefvoorstel Oprichting duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT), zie bijgevoegd. Zij staan open voor input op dit voorstel. - Van CDA is bijgevoegde concept motie ontvangen m.b.t. schade zomerstorm Park Rusthoff

3

Bepalen volgorde bij stemming

4

Vragenkwartier (mondelinge vragen)

5

Spreekrecht burger (max. 30 minuten)

- Mevrouw Van Winsen voor agendapunt huisvesting statushouders - De heer Walrave voor agendapunt uitgangspunten nieuw bestemmingsplan Watertuin - De heer Schuling voor agendapunt uitgangspunten nieuw bestemmingsplan Watertuin - De heer Struijk voor agendapunt uitgangspunten nieuw bestemmingsplan Watertuin

6

Vaststellen notulen vergadering 17 december 2015

7

Lijst van ingekomen stukken en mededelingen

In het menu (aan de linkerkant) staan de Ingekomen stukken.

8

Actielijst, lijst van toezeggingen en langetermijnagenda

9

H A M E R S T U K K E N

11

Renovatie basisschool De Achtbaan locatie Beukenrode

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de aanvraag voor de renovatie van basisschool De Achtbaan, locatie Beukenrode.

12

Uitbreiding KTS met 5 lokalen voor symbiose leerlingen

Het voorstel gaat over de bouw van 5 lokalen bij de KTS voor VSO ZMOK leerlingen zodat deze leerlingen via het symbiose traject een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt verkrijgen.

13

Visie verdichting Warmond West

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 5 augustus 2014 besloten om een visie voor Warmond West op te stellen waarin wordt onderzocht onder welke voorwaarde dit gebied verdicht kan worden. Warmond kent veel verschillende ruimtelijke eenheden. Er zijn delen met grote dichtheid zoals de Dorpsstraat en de dammen of juist extensief bebouwde gebieden zoals de landgoederen en de villawijk Warmond West. Voor de villawijk Warmond West zijn er de afgelopen jaren diverse verzoeken ontvangen om het gebied te verdichten. Het is lastig deze initiatieven individueel te beoordelen. Het is daarom wenselijk een totaalvisie te maken voor dit gebied, waarbij behoud van het karakter van deze villawijk uitgangspunt is. Verdichting is geen doel op zich. In deze visie is onderzocht onder welke voorwaarden medewerking kan worden verleend aan de vraag uit de markt.

14

Duurzaamheidsagenda Teylingen 2016-2018

Duurzaamheid is een speerpunt in het collegeprogramma. Om richting te geven aan beleid en uitvoering in de komende jaren is een duurzaamheidsagenda opgesteld. Bij het opstellen is veel gebruik gemaakt van lokale kennis. Daarnaast zijn de belangrijkste duurzaamheidstrends in beeld gebracht. Het geheel aan acties is samengevoegd in de duurzaamheidsagenda 2016 -2018.

15

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op gronden benodigd voor aanleg Noordelijke Randweg

De vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op de gronden in de gemeente Teylingen, benodigd voor de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout (waaronder de hoofdrijbaan, fietspaden, kunstwerken, bermen en bermsloten) en de inrichting van de ecologische verbindingszone, gelegen tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart. Hiermee verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt van het plangebied van het project Noordelijke Randweg Voorhout.

16

Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland

Voorstel is om een zienswijze in te dienen op de concept Actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland. In verband met de veranderingen in de kantorenmarkt en het verzoek van de Provincie Zuid-Holland de kantorenstrategie aan te passen hierop, heeft Holland Rijnland de Kantorenstrategie Holland Rijnland 2012 geactualiseerd. De actualisatie betreft aanvullende afspraken bovenop de vigerende strategie en intensiveert de regionale afspraken met betrekking tot onttrekking en planreductie. Hieronder valt het schrappen van locaties van kantoorplannen die nog niet van de grond komen, waarbij van de gemeenten verwacht wordt zich hiervoor in te spannen. Deze inspanningsverplichting van de gemeenten wordt gebaseerd op enkel juridische gronden. In de zienswijze wordt verzocht om meerdere gronden toe te staan waarop de inspanningsverplichting kan worden toegepast, zoals lokaal kantorenbeleid, lokale en subregionale leegstand cp behoefte, aantrekkende economie en mogelijkheden tot nakomen van bestaande afspraken en gewekte verwachtingen.

17

B E S P R E E K S T U K K E N

18

Uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan voor recreatiepark Watertuin

Recreatiepark Watertuin bestaat uit 69 recreatiewoningen en ligt in het buitengebied van Teylingen. Gestart wordt met het aan de gemeenteraad voorleggen van een voorstel om uitgangspunten vast te stellen voor het nieuwe bestemmingsplan.

19

Huisvesting van statushouders

Op basis van dit voorstel besluit de gemeenteraad over de wijze waarop door de gemeente Teylingen een bijdrage wordt geleverd aan de opvang van vluchtelingen. Het college stelt voor in te zetten op het huisvesten van statushouders in bijzondere woonvormen. Met dit voorstel kan de gemeenteraad daarvoor de kaders aangeven. Verder geeft dit voorstel inzicht in de nader uit te werken huisvestingslocaties. In het presidium is afgesproken dat het college met een aangepast voorstel komt nav het advies van de commissie Welzijn. Het aangepaste voorstel met bijbehorende bijlagen is ontvangen op 28 januari en treft u hieronder aan.

20

Pilot sociale teams

Voorgesteld wordt om per april 2016 twee pilots sociale teams te starten, een in de kern Voorhout en een in de kern Warmond. (De pilots van) de sociale teams richten zich op de doelgroepen volwassenen en ouderen in de beide kernen en zijn daarmee aanvullend op de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's). In de commissie welzijn is gesproken over nut en noodzaak van de sociale teams, de wenselijkheid van het opstellen van evaluatiecriteria om de pilots te kunnen beoordelen en de zorgen om de onafhankelijke positie van MEE in de cliƫntondersteuning. Op verzoek van PvdA, ChristenUnie, VVD en Trilokaal is dit een bespreekpunt.

21

Vaststelling Woonvisie Teylingen 2015-2020

In de Woonvisie 2015-2020 beschrijft de gemeente Teylingen het beleid op het gebied van wonen. Onderdeel van deze woonvisie is de regionale visie die samen met de gemeenten Hillegom en Lisse is opgesteld. Op verzoek van de PvdA als bespreekstuk geagendeerd bij de gemeenteraad. Vanwege drie moties die door de PvdA onvoldoende worden teruggezien in de woonvisie. De moties staan hieronder.

22

Motie schade zomerstorm Park Rusthoff

23

Aanbieding initiatiefvoorstel Oprichting duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT)

24

Sluiting