Gemeenteraad

De Gemeenteraad

Grofweg kunnen de taken van de gemeenteraad in drieën worden gedeeld:

  1. Kaderstellende (het op hoofdlijnen bepalen van het Gemeentelijke beleid, waaronder het stellen van doelen die behaald moeten worden)
  2. Controlerende (bijvoorbeeld er op toezien dat gestelde doelen worden gehaald en dat gemeentelijke middelen goed worden besteed)
  3. Volksvertegenwoordigende (de Gemeenteraad vertolkt de wensen en gevoelens van het volk binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten)

De gemeenteraad besteedt de meeste aandacht aan het stellen van kaders en het controleren van het college. De Raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, maar slechts op hoofdlijnen en niet tot in detail. De raadsvergadering is dé plek voor het openbare politieke debat.

Instrumenten Gemeenteraad

De Gemeenteraad heeft een aantal instrumenten om het College te controleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht om vragen te stellen, het recht van initiatief of het recht om een Wethouder te ontslaan.

De Raad heeft een eigen ambtelijk apparaat (de raadsgriffie), onder leiding van de Griffier. Hij is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Gemeenteraad en de begeleiding van het verder implementeren van een duale werkwijze. Het “recht van onderzoek” wordt ook toegevoegd. Dat houdt in dat de raad een onderzoek kan starten, als raadsleden vermoeden dat op een bepaald gebied iets is misgegaan of als de Raad op een bepaald beleidsterrein eens wil inzoomen.

Een ander instrument is de onafhankelijke rekenkamer. Deze gaat (al dan niet op verzoek van de Gemeenteraad) na of de gemeente haar doelen heeft bereikt, hoeveel geld dat heeft gekost en of er wel efficiënt gewerkt is. Dit moet leiden tot een betere gemeentelijke dienstverlening en een betere besteding van overheidsgelden en het versterkt de controlerende bevoegdheid van de Raad.

Gemeenteraad Stein: inwoner actiever betrekken bij besluitvormingsproces

De gemeenteraad van Stein vindt het belangrijk dat inwoners op laagdrempelige wijze actief betrokken worden bij de totstandkoming van besluiten. De raad versterkt op deze manier zijn taak als volksvertegenwoordiger en kan zo ook zijn rol ten opzichte van het College van Burgemeester en Wethouders beter invullen. De raad heeft recent besloten om na de zomervakantie een pilot te starten met de B-O-B-vergaderstructuur. Dit staat voor de trits Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Deze pilot duurt tot aan de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 en wordt voorafgaand aan de verkiezingen geëvalueerd

Beeldvorming en inspraak inwoners
De eerste fase van de B-O-B-raadscyclus staat in het teken van beeldvorming. De raad oriënteert zich dan zo breed mogelijk op een (raads)- voorstel. De raad kan zich dan bijvoorbeeld laten informeren door middel van een presentatie en er kunnen inhoudelijke en technische vragen gesteld worden. Belangrijk is dat in deze fase ook inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties spreektijd krijgen. Zij krijgen daarmee de mogelijkheid het woord rechtstreeks tot de gemeenteraad richten. Dit kan gaan over geagendeerde onderwerpen, maar ook over onderwerpen die spelen in de lokale samenleving/in de buurt. Bij het spreken in de beeldvormende vergadering hebben de burgers de mogelijkheid om in maximaal vijf minuten hun inbreng mee te geven aan de vergadering. Uiteraard kunnen de raads-en burgercommissie leden met de insprekers in gesprek gaan om de inbreng waar nodig te verhelderen.

De beeldvormende vergadering wordt voorgezeten door een voorzitter van buiten de raad. Hij zal er op toezien dat de spelregels van de vergadering strikt worden nageleefd. Zo zal hij er in het bijzonder op toe zien dat er geen politiek bedreven wordt en dat alles gericht is op het verkrijgen van een zo goed mogelijk beeld.

Om het praktisch goed te laten verlopen is het van belang dat diegenen die in de beeldvormende fase het woord tot de raad  richten / deel  nemen aan de vergadering  zich tijdig aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad.

Tijdig betekent dat de aanmelding op de maandagochtend voorafgaand aan de beeldvormende vergadering voor 9.00 uur binnen moet zijn.

Oordeelsvorming

In de oordeelsvormende vergadering gaat de raad aan de slag met de inhoud van de voorstellen en met de politieke afweging en vindt het politieke debat plaats.

Tijdens deze oordeelsvormende raadsvergadering krijgen de burgers nog een keer de mogelijkheid kort hun zienswijze ten aanzien van een raadsvoorstel onder de aandacht van de raad te brengen. De insprekers krijgen dan twee minuten om het woord te voeren. Het inspreken beperkt zich in de oordeelsvormende fase tot voorstellen die op de agenda staan. Ook hiervoor geldt dat aanmelding tijdig aan de raadsgriffie moet worden gemeld. Tijdig houdt in dat dit voor maandagochtend 9.00 uur voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering aan de griffie moet worden doorgegeven.

Na afronding het politieke debat wordt duidelijk of een voorstel ‘door’ kan naar de besluitvormende vergadering van de Raad.

Besluitvorming

De besluitvormende vergadering wordt gehouden aansluitend aan de oordeelsvormende vergadering maar vormt wel een aparte vergadering. In deze besluitvormende vergadering krijgen de fracties kort de mogelijkheid aan te geven waarom zij voor of tegen een geagendeerd voorstel zijn. Verder dienen zij ook aan te geven of zij voor of tegen ingediende moties en amendementen zijn. Hiermee wordt dan de besluitvorming afgerond.

In de praktijk hoeft het echter niet te betekenen dat alle voorstellen waarvan in de oordeelsvormende vergadering is uitgesproken dat deze door kunnen naar de besluitvormende vergadering al in de aansluitende besluitvormende vergadering worden ingebracht. Er kunnen redenen zijn – zoals nader politiek overleg over ingediende moties en amendementen- om nog even een pas op de plaats te maken en een voorstel op een later moment te agenderen voor een besluitvormende vergadering.

Burgers kunnen zich aanmelden bij de griffie via griffie@gemeentestein.nl en 046-4359292.

Samenstelling raad

Leden van de gemeenteraad worden voor een periode van vier jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De gemeenteraad heeft een kaderscheppende en een controlerende taak. De zetelverdeling luidt als volgt:

DOS: 7 zetels
CMB: 5 zetels
CDA: 3 zetels
Steins Belang: 3 zetels
Progressief Stein: 1 zetel
VVD: 1 zetel
PvdA: 1 zetel

De leden van de Steinse gemeenteraad worden hieronder weergegeven.
M.F.H. Leurs Mordang

Burgemeester M_ Leurs

Functie voorzitter

Telefoonnummer 046-43 59 200 / 201

E-mail adres marion.leurs@gemeentestein.nl

 

P.H. Claessen

Claessen

Functie Fractievoorzitter

Adres Lindendriesstraat 58, 6171 PZ Meers-Stein

Telefoonnummer 046-4332750

E-mail peterclaessen@ziggo.nl

Politieke partij DOS

 

Jo Dohmen

Dohmen

Functie Raadslid

Adres Raadhuisstraat 11, 6181 HA, Elsloo

Telefoonnummer 046-4375313

E-mail jo.dohmen@tip.nl

Politieke partij DOS

 

Jorg Driessen

Foto Jorg Driessen

Functie Raadslid

Adres Diependaalstraat 74, 6171 JG Stein

Telefoonnummer 046-4379389, 06-13744805

E-mail jorgdriessen1@hotmail.com

Politieke partij DOS

 

Ron van Leuken

Van Leuken

Functie Raadslid

Adres Past. van Eijckstraat 2, 6129 BK Berg aan de Maas.

E-mail ron.van.leuken@home.nl

Politieke partij DOS

 

J.J.M. Meijers

J.Meijers

Functie Raadslid

Adres Aan de Gellik 20

E-mail julie.meijers@live.nl

Politieke partij DOS

 

 

P.J.J. Thomassen

Thomassen

Functie Raadslid

Adres Mgr. Kerckhofsstraat 22, 6181 JD, Elsloo

E-mail p.thomassen@meeer.nu

Politieke partij DOS

 

J. Ummels

Ummels

Functie Raadslid

Adres Burgemeester Maenenstraat 57, 6181 EA Elsloo

Telefoonnummer 06-13071740

E-mail j.ummels@gmail.com

Politieke partij DOS

 

J.J.J.Ch. Meijers

Meijers_J

Functie Fractievoorzitter

Adres Beukstraat 24, 6181 KV, Elsloo

Telefoonnummer 046 -4373378

E-mail jack@glashandel-meijers.nl

Politieke partij CMB

 

C.J.J. Meijers

Meijers_C

Functie Raadslid

Adres Burg. van Mulkenstraat 18, 6181 CV, Elsloo

E-Mail cmb.chantalmeijers@gmail.com

Politieke partij CMB

 

J.I.J. Kloosterhof-Martens

Martens

Functie Raadslid

Adres Ambiorixstraat 32, 6171 BJ, Stein

Telefoonnummer 046-4338032

E-mail ambiorix@hetnet.nl

Politieke partij CMB

 

H.M.H. Driessen

Driessen

Functie Raadslid

Adres Mauritsweg 64, 6171 AJ, Stein

E-mail huubdriessen1@gmail.com

Politieke partij CMB

 

J.C.B. de Vries

De Vries

Functie Raadslid

Adres Keerend 26, 6171 VT STein

Telefoonnummer 046-4000526

E-mail jeandevries@home.nl

Politieke partij CMB

 

E.H.G.M. Bours

Bours

Functie Fractievoorzitter

Adres Leenstraat 6, 6171 LE Stein

Telefoonnummer 046-4336202

E-mail ericbours@home.nl

Politieke partij CDA

 

M.H.A. Horrichs

M. Horrichs

Functie Raadslid

Adres Schoorweg 13, 6129 BP Berg aan de Maas

Telefoonnummer 046-4333521

E-mail mathhorrichs@hotmail.com

Politieke partij CDA

 

F. Cramers

20170921-GEMEENTE STEIN-DHR CRAMERS

Functie Raadslid

Adres Heiveldstraat 17, 6181CJ Elsloo

Telefoonnummer 046-4373635

E-mail frans.cramers@home.nl

Politieke partij CDA

 

G.M. Coumans

Coumans

Functie Fractievoorzitter

Adres Gavarellestraat 18, 6171 HH Stein

Telefoonnummer 046-4331956 / 06-52667946

E-mail graadcoumans@hotmail.com

Politieke partij Steins Belang

 

M.C.C. Driessen-Frederix

mirjam_driessen

Functie Raadslid

Adres Obbichterstraat 12

Telefoonnummer 046-4339703

E-mail mirjam3sun@home.nl

Politieke partij Steins Belang

 

P.P.J. Lardenoije

20170921-GEMEENTE STEIN-PAUL LARDENOIJE

Functie Raadslid

Adres Heerstraat Centrum 155, 6171 HV, Stein

Telefoonnummer 046-4337950 / 06-44454444

E-mail interstar@planet.nl

Politieke partij Steins Belang

 

drs. F.J. van der Avert

Cruise HAL Volendam

Functie Fractievoorzitter

Adres Scharberg 4, 6182 SG Elsloo

Telefoonnummer 046-4862318

E-mailfjvdavert@planet.nl

Politieke partij Progressief Stein

 

A. Broersma

20170921-GEMEENTE STEIN-AB BROERSMA

Functie Fractievoorzitter

Adres Mergelakker 14, 6181JG Elsloo

Telefoonnummer 046-42742541

E-mail prins1988@gmail.com

Politieke partij VVD

 

J.A. Ie

Ie

Functie Raadslid

Telefoonnummer 046-4362967

E-Mail joseie.ji@gmail.com

Politieke partij PvdA

 

Drs. Th.J.M Pierik 

20170921-GEMEENTE STEIN-T.PIERIK

Functie Griffier

Telefoonnummer 046-4359245

E-mail griffier@gemeentestein.nl