Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Stein is ingesteld op basis van gemeentewet art. 81oa in combinatie met de verordening op de rekenkamercommissie 2006. De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het bestuur. Ze bepaalt zelf welke onderwerpen ze wil onderzoeken. Ambtenaren en bestuurders van de gemeente zijn verplicht aan deze onderzoeken mee te werken.

De Rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraad. De raad kan de Rekenkamercommissie vragen om een onderzoek in te stellen naar een bepaald onderwerp, maar de Rekenkamercommissie beslist zelf of ze op dat verzoek ingaat. De uitkomsten van onderzoeken worden gepubliceerd.

Leden

Ir. M.A.E.M. (Thijs) Heijnen

heijnen
Mijn belangstelling voor het functioneren van de overheid in het algemeen en voor de grote uitdagingen, waarvoor de gemeenten worden gesteld, vormen voor mij de drijfveer om actief bij te willen dragen aan het verbeteren en optimaliseren van het functioneren van de gemeente en meer specifiek van de gemeenteraad.

Als voorzitter zie ik een bijzondere uitdaging in het sturing geven aan de opdracht van de rekenkamercommissie in relatie tot die veranderingen in omgeving en taakstelling. De verschuiving van het accent van de controlerende rol van de raad en de zorg voor risicobeheersing door de raad naar haar kaderstellende rol, voegt een bijzondere dimensie toe aan het werk van de rekenkamercommissie. De decentralisaties, de veranderingen in de regelgeving maar ook de maatschappelijke opvattingen over de rol van de gemeente betekenen, dat de rekenkamercommissie haar opdracht in dit perspectief dient in te vullen en ook zelf dient mee te ontwikkelen.

Deze uitdaging wil ik graag aangaan.

Thijs Heijnen

A.J. (Bert) Holman MAC

holman

Bert Holman heeft een brede managementervaring zowel in de publieke als private sector. Hij is o.a. werkzaam geweest bij gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten als directeur. Bert heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Amsterdam en heeft de postacademische Masteropleiding in accountancy en Control gedaan aan de universiteit van Tilburg.

Hij heeft de rekenkamerfunctie van de gemeente Venlo als projectdirecteur ontwikkeld naar een meer natuurlijke en onafhankelijke advies rol voor de gemeenteraad.

Drs. G.J.M. (Jurrien) Biessen

Jurrien heeft brede advieservaring in gemeenten opgedaan. Zowel in de rol van intern adviseur bij de gemeenten Amsterdam en Roermond, als in de rol van extern senior consultant bij KPMG manage?ment Consultants te Utrecht. Jurrien heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente en postdoctoraal Certified Management Accounting aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In zijn rol als manager van het team organisatie-ontwikkeling van Cinop BV. te Den bosch heeft hij zich beziggehouden met het opzetten van grootschalige onderzoeksprogramma?s en het publiceren van onderzoek.

?Rekenkamerwerk beschouw ik als een belangrijk instrument in het du?ale bestel. Het doen van onderzoek ten be?hoeve van transparantie en publieke verantwoording motiveert mij dan ook sterk. Zeker daar waar dit de regio betreft waar mijn roots liggen?.

Biessen

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via rekenkamer@sittard-geleen.nl of bel 046-4778016.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein.

Downloads

Klik op onderstaande links om de rapporten te bekijken.

2016 Rekenkamerrapport Vooronderzoek Steinerbos

2016 specifieke notitie stein 

2016 Vergelijking lokale lasten limburgse gemeenten

2015 Rekenkamerrapport Subsidiebeleid Stein

2011 Definitieve rapportage dienstverlening incl bestuurlijk hoor en wederhoor

2011 Definitief rapportage kwaliteit opdrachtverlening inclusief bestuurlijk hoor en wederhoor

2010 Jaarverslag_evaluatie 2009 Steinerbosrapport RKC hoofdstuk 9 verwijtbaarheid (1)

2009 Steinerbosrapport RKC deel 2 2009 Steinerbosrapport RKC deel 1

2009 Steinerbosrapport (1)

2009 RKC rapport werking p&c cyclus 2009 Jaarverslag_evaluatie

2008 Ontwikkeling reserve personele knelpuntenpot + algemene reserve

2008 Aanbestedingsgedrag in gemeente Stein

2007 Onderzoeksverslag aanbestedingen_oktober