2015-2017 Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening - 19 Juni 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:15 uur - 22:00 uur
Voorzitter: Dhr. F.J. van der Avert
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening

2

Vaststelling agenda

3

Gelegenheid tot inspraak

4

Vaststelling besluitenlijst van de vergadering d.d. 15 mei 2017 en behandeling van de actielijst

5

Mededelingen

6

Presentatie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Presentatie door mw. L. van Melick van gemeente Stein.

7

Raadsvoorstel Nieuwe werkwijze welstandstoezicht

Ter behandeling.

8

Centrumplan (vast agendapunt)

9

Rondvraag en sluiting