Griffie

De griffie is een onafhankelijk onderdeel van het gemeentelijk apparaat. Doel van de griffie is het ondersteunen van de raad bij al zijn taken en het stimuleren van de duale werkwijze van de raad. De raad benoemt de griffier, stelt de (financi?le) randvoorwaarden voor de functie van griffier vast en is tevens directe opdrachtgever.

Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden van vergaderingen van de raad, de raadscommissies en het presidium en de verslaglegging van deze vergaderingen. Ook zorgt de griffie voor de informatievoorziening aan de raadsleden en beheert zij het Raadinformatiesysteem Ibabs. De griffie bewaakt het proces van een raadsbesluit. Daarnaast ondersteunt de griffie de raad in zijn duale rol en adviseert de raads- en commissieleden inhoudelijk en procedureel. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van bijvoorbeeld moties, amendementen en initiatiefvoorstellen, maar ook aan het maken van voorstellen en notities aan het presidium.

Contact

E-mail griffie@gemeentestein.nl

Telefoonnummer 046-4359292

Adres Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein

 

Griffier drs. Theo Pierik (griffier@gemeentestein.nl)

Nevenfuncties (onbezoldigd)

Lid van het parochiebestuur St Willibrordus, Stramproy

20170921-GEMEENTE STEIN-T.PIERIK

 

Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier drs. Thijs Deckers (thijs.deckers@gemeentestein.nl)

Nevenfuncties (onbezoldigd)

  • Secretaris Stichting Filmhuis de Spiegel
  • Bestuurslid PvdA Limburg
  • Commissiegriffier Sittard-Geleen

Thijs Deckers

 

Griffiemedewerker Danielle Offermans-Rompelberg (danielle.offermans@gemeentestein.nl)

Nevenfuncties (bezoldigd)

  • Mede-eigenaar Pegasus Parket Geleen

Nevenfuncties (onbezoldigd)

  • Penningmeester Buurtvereniging Proosdijveld Zuid

Danielle Offermans