Gezamenlijke raadscommissie P&C, Ruimte en Samenleving - 8 Mei 2019

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:30 uur - 22:30 uur
Voorzitter: M. Moes


Agendapunten

1

Opening / Mededelingen

2

Vaststellen agenda

3

Spreekrecht inwoners

4

Vragenkwartier

5

Te bespreken ingekomen stukken

6

Voorjaarsrapportage 2019

De voorjaarsrapportage 2019 wordt net als voorgaande jaren gepresenteerd aan de raadscommissie. De presentatie geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (beleidsmatig en financieel) van de programmabegroting 2019-2022. De verantwoording gaat over de eerste drie maanden van 2019. In de presentatie komt het financieel resultaat op hoofdlijnen naar voren. In de financiƫle toelichting staat meer in detail waar de voor- of nadelen betrekking op hebben.

7

Rondvraag (korte, niet politieke vragen)

8

Sluiting