Raadscommissie Ruimte - 5 Juni 2019

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: H. Dongstra


Agendapunten

1

Opening / Mededelingen

2

Vaststellen agenda

3

Spreekrecht inwoners

4

Verslag van de vergadering van 7 mei 2019

5

Voortgangslijst

6

Vragenkwartier

7

Te bespreken ingekomen stukken

7.a

Mededeling aan de raad – Beantwoording schriftelijke vragen D66 opheffing woningcontingent (nr. 290)

7.b

Mededeling aan de raad Landschapsvisie Zuid-Oost Friesland (nr. 310)

7.c

Werkgroep Laagvliegrouters Friesland NEE (nr. 306)

8

Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer

9

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Duistereweg Oosterwolde

10

Landschapsbiografie Ooststellingwerf

Voorstel om de raad in overweging te geven om een participatieve landschapsbiografie op te stellen Voorgesteld wordt dit advies in samenhang met het advies over de landschapsvisie Zuid-Oost Friesland te behandelen.

11

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Recreatieschap Drenthe

Het Recreatieschap Drenthe heeft in de brief van 4 april 2019 het jaarverslag en de jaarrekening 2018 als ook de begroting 2020 toegezonden en ter beoordeling aangeboden. Conform artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling dient het college kennis te nemen van deze stukken en dient de Gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden om op – en aanmerkingen te plaatsen en zienswijze in te dienen. De stukken zullen ter vaststelling worden geagendeerd voor de Algemene Bestuursvergadering van het Recreatieschap Drenthe op 27 juni 2019. De portefeuillehouder recreatie en toerisme zal uw standpunt vervolgens meenemen in de vergadering. In dit voorstel worden de stukken en de eventuele invloed op de gemeentelijke begroting toegelicht:

12

Rondvraag (korte, niet politieke vragen)

13

Sluiting