Raadscommissie Samenleving - 5 Juni 2019

Vergaderdatum
Locatie: Kamers 11 + 12
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: A. Telkamp


Agendapunten

1

Opening/Mededelingen

2

Vaststellen agenda

3

Spreekrecht inwoners

4

Verslag van de vergadering van 7 mei 2019

5

Voortgangslijst

6

Vragenkwartier

7

Te bespreken ingekomen stukken

8

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Fryslân

9

Caparis

10

Rondvraag (korte, niet politieke vragen)

11

Sluiting