Raadsvergadering - 21 Mei 2019

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: H. Oosterman
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening / Mededelingen

2

Vaststellen agenda

3

Spreekrecht inwoners

- dhr. Van der Burg, inwoner Oosterwolde, over het thema glasvezel - dhr. J. Commandeur, inwoner Oosterwolde, spreekt in over agendapunt 6, Bestemmingsplan Woongebied Wrongel te Oosterwolde.

4

Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2019

5

Te bespreken ingekomen stukken

6

Bestemmingsplan Woongebied Wrongel te Oosterwolde

Bespreekpunt in twee termijnen

7

Regenwater Haerenkwartier

Bespreekpunt in twee termijnen

8

Voorjaarsrapportage 2019

Bespreekpunt in twee termijnen

9

Wijziging legesverordening

Bespreekpunt in twee termijnen

10

Wijziging begroting FUMO 2019

Bespreekpunt in één termijn

11

Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissies

12

Subsidie Onderzoek borging Stichting Wel-Zijn op Dorpse schaal

Hamerstuk

13

Wijziging statuten Stichting Comprix

Hamerstuk

14

Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2018, Toezichtsjaar 2017

Hamerstuk

15

Verantwoording BAG en BGT in het kader van ENSIA

Hamerstuk

16

Financieringsaanvraag DFMopGlas

Hamerstuk

17

Jaarverslag / jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hamerstuk

18

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake oproep indienen motie VNG jaarvergadering

19

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Lobby Lelylijn

20

Sluiting