Raadscommissie Planning & Control - 11 Juni 2019

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: A. Telkamp


Agendapunten

1

Opening / Mededelingen

2

Vaststellen agenda

3

Spreekrecht inwoners

4

Vaststellen verslag van de vergadering van 7 mei en 8 mei 2019

5

Voortgangslijst

6

Vragenkwartier

7

Te bespreken ingekomen stukken

8

Jaarstukken 2018

9

Kaderbrief 2020-2023

De stukken worden dinsdag 28 mei toegevoegd.

10

Rapportage informatieveiligheid en privacy 2018

11

Rondvraag (korte, niet politieke vragen)

12

Sluiting