Raadsvergadering - 29 Mei 2017

Vergaderdatum
Locatie: Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Burgemeester Pieter Smit
Video verslag: Link naar video
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening van de vergadering.

2

Vaststellen van de agenda.

3

Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.

3.a

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 maart 2017.

3.b

Actualiseren toezeggingenlijst raad.

4

Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.

5

Mededelingen.

6

Ingekomen stukken.

7

Vragenuurtje raad.

8

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat.

8.a

Raadsvoorstel inzake verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Swagerman.

8.b

Raadsvoorstel inzake benoeming plaatsvervangend griffier.

8.c

Raadsvoorstel inzake wijziging Verordening op de Raadscommissies (wijziging artikel 7 lid 1).

8.d

Raadsvoorstel inzake herziening exploitaties 2016.

8.e

Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2016 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen.

8.f

Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting Volkskredietbank 2018.

8.g

Raadsvoorstel inzake bijdrage sportkantine WHSC.

8.h

Raadsvoorstel inzake nota positieve gezondheid 2017-2020.

8.i

Raadsvoorstel inzake LHBT-nota 2017-2020

8.j

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

9

Onderwerpen ter besluitvorming met debat.

9.a

Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Winschoten-Centrum.

9.b

Raadsvoorstel inzake zienswijzen ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2018.

9.c

Raadsvoorstel inzake optimalisatie afvalinzameling.

9.d

Raadsvoorstel inzake duurzaamheidsfonds.

9.e

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

10

Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op punten die op de agenda staan, die niet eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers zijn. Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, aanvragen bij de griffier Pieter Norder, telefoon 06 - 46 01 73 76. U kunt ook mailen: pieter.norder@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.

De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl