Raadsvergadering - 30 Januari 2017

Vergaderdatum
Locatie: Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Burgemeester Pieter Smit
Toelichting: Bij de vaststelling van de agenda zal de voorzitter voorstellen agendapunt 9b af te voeren (zie brief 9b.03). Bij agendapunt 8b zijn het raadsvoorstel en het bestemmingsplan (8b.01) herzien.
Video verslag: Link naar video
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening van de vergadering.

2

Vaststellen van de agenda.

3

Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.

3.a

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 december 2016.

3.b

Actualiseren toezeggingenlijst raad.

4

Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.

5

Mededelingen.

6

Ingekomen stukken.

7

Vragenuurtje raad.

8

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat.

8.a

Raadsvoorstel inzake basisdocument Omgevingsvisie.

8.b

Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Bad Nieuweschans-Hamdijk.

8.c

Raadsvoorstel inzake actualisatie klimaatbeleid en duurzaamheidsfonds.

8.d

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

9

Onderwerpen ter besluitvorming met debat.

9.a

Raadsvoorstel inzake intrekken voorbereidingsbesluit "Woongebied Het Dorp Blauwestad".

9.b

Raadsvoorstel inzake evaluatie winkeltijdenverordening.

9.c

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

10

Presentatie onderzoek naar het uitvoeren van huishoudelijke hulp in eigen beheer.

11

Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op punten die op de agenda staan, die niet eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers zijn. Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, aanvragen bij de griffier Pieter Norder, telefoon 06 - 46 01 73 76. U kunt ook mailen: pieter.norder@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.

De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl