Commissie Financiële stukken - 12 Oktober 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: M.A.J. Snoeren
Toelichting: Plenaire commissievergadering Financiële stukken* *meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 14 030), via griffie@nieuwegein.nl en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie. ** Dialoog politieke vragen over de financiële stukken.


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda en inventarisatie meesprekers*

2

Rondvraag

3

Najaarsnota 2017 **

4

Programmabegroting 2018**

5

Sluiting