Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu - 27 September 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 22:25 uur
Voorzitter: H.J. Schat
Toelichting: * meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 14 030), via griffie@nieuwegein.nl en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda en inventarisatie meesprkers*

2

Toezeggingenlijst 27 september 2018

3

Betere Buurten-Startnotitie Schansen Noord

4

Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

5

Visie klimaatadaptatie

6

Regionale Ontwikkelingen

7

Rondvraag

8

Sluiting