Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu - 6 September 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: H.J. Schat
Toelichting: * meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 14 030), via griffie@nieuwegein.nl en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie.


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda en inventarisatie sprekers*

2

Toezeggingenlijst d.d. 6 september 2018

3

2e begrotingswijziging en 1e bestuursrapportage 2018 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

4

Vaststelling bestemmingsplan Meanderpark

5

Rekenkameronderzoek naar Galecopperdroom

6

Regionale Ontwikkelingen

7

Art. 42 brieven ieders Belang en D66 inzake toekomst tramlijn Nieuwegein Zuid en tramhalte Merwestein en antwoordbrieven college

8

Rondvraag

9

Sluiting