Commissie Samenleving - 6 December 2017

Vergaderdatum
Locatie:
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: E.M.M. van de Voort
Toelichting: VOORLOPIGE AGENDA * Meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 6071293 of 6071268) en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie.


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda en inventarisatie in- en meesprekers*

2

Vaststelling besluitenlijst vergadering 8 november 2017

3

Toezeggingenlijst 6 december 2017

4

Doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot org op het gebied van jeugd en Wmo is georganiseerd

5

Regionale ontwikkelingen

6

Rondvraag

7

Sluiting