Commissie Samenleving - 20 Juni 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: M.C. Stekelenburg
Toelichting: * meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 14 030), via griffie@nieuwegein.nl en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie.


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda en inventarisatie meesprekers*

2

Toezeggingenlijst 20 juni 2018

3

Inrichtingplan uitvoering Wsw

4

Jaarrekening en begroting WIL

5

Jaarrekening en begroting GGDrU

6

Jaarrekening en begroting Stichtse Groenlanden

7

Regionale ontwikkelingen

8

Rondvraag

9

Sluiting