Raadsvergadering - 26 April 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: F.T.J.M. Backhuijs
Toelichting: VOORLOPIGE AGENDA


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuurtje

3

Vaststellen agenda

4

Voorstel inzake benoeming en beƫdiging van commissieleden

5

Voorstel inzake vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2018 en 29 maart 2018

6

Lijst van ingekomen stukken en mededelingen

7

Voorstel rekenkamercommissie onderzoek Kredietvoteringen

8

Voorstel inzake vaststellen Ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2019

9

Voorstel inzake vaststellen Kadernota Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 2019

10

Voorstel inzake benoeming leden auditcommissie

11

Voorstel inzake benoeming raadsrapporteurs

12

Sluiting