Raadsvergadering - 20 September 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: F.T.J.M. Backhuijs
Toelichting: Oproeping voor het bijwonen van de openbare raadsvergadering, welke zal worden gehouden in het Stadshuis aan het Stadsplein 1 op donderdag 20 september 2018, aanvang 20.00 uur met mogelijke voortzetting op maandag 24 september 2018, aanvang 20.00 uur. N.B.: • Spreektijdregulering is voor deze avond van toepassing en geldt vanaf agendapunt 2. Eventueel ontbrekende stukken worden u nagezonden. De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage op de leestafel (domein 3C van het Stadshuis)


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuurtje

3

Vaststellen agenda

4

Voorstel inzake vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 28-06-18 met voortzetting op 05-07-18 en de vergadering van 05-07-18

5

Lijst ingekomen stukken en mededelingen

6

Motie(s) tramlijn/tramhalte Merwestein

7

Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Meanderpark

8

Voorstel inzake eindrapportage rekenkameronderzoek "Lessen uit aanpak Galecopperdroom"

9

Voorstel inzake zienswijze 1e bestuursrapportage 2018 en 2e begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

10

C- Stukken

10.a

Voorstel inzake vaststelling van de Verordening werkgeverscommissie griffie 2018 en benoeming leden van de werkgeverscommissie

10.b

Voorstel inzake benoeming voorzitter en leden commissie voortgangsgesprekken burgemeester en gemeenteraad (volgt zo spoedig mogelijk)

11

Sluiting