Raadsvergadering - 23 November 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: F.T.J.M. Backhuijs
Toelichting: Oproeping voor het bijwonen van de openbare raadsvergadering, welke zal worden gehouden in het Stadshuis aan het Stadsplein 1 op donderdag 23 november 2017, aanvang 20.00 uur met mogelijke voortzetting op maandag 27 november 2017, aanvang 20.00 uur. N.B.: • Spreektijdregulering is voor deze avond van toepassing en geldt vanaf agendapunt 2. Eventueel ontbrekende stukken worden u nagezonden. De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage op de leestafel (domein 3C van het Stadshuis)


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuurtje

3

Vaststellen agenda

4

Voorstel inzake benoeming commissielid niet-raadslid fractie CDA en beëdiging van commissielid (niet-raadslid) mevrouw C.C.J.J. van der Sluiszen-de Jong

5

Voorstel inzake vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 2 november 2017 met voortzetting op 6 november

6

Lijst van ingekomen stukken en mededelingen

7

Voorstel inzake koersdocument City 2017 als leidraad voor de verdere ontwikkeling van City Nieuwegein

8

Voostel inzake Regionale koers Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen U16 van wonen in een instelling naar zelfstandig wonen met begeleiding

9

Voorstel inzake vaststelling Economische Visie

10

Voorstel inzake coördinatiebesluit HN-locatie

11

Voorstel inzake het beschikbaarstellen van een krediet voor de ontwikkeling van de fortwachterswoning op Fort Jutphaas

12

Lijst van C-stukken

12.a

Voorstel inzake Zienswijze begrotingswijzigingen 2017-1 en 2018-1 GGD- regio Utrecht

13

Lijst van Hamerstukken

13.a

Voorstel inzake ontwikkelstrategie Omgevingswet

14

Sluiting