Hoe werkt de raad

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad stelt de beleidskaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de stad bestuurt. Vervolgens controleert de raad of het college de beoogde doelen heeft bereikt en binnen deze kaders heeft gewerkt.

Groepsfoto%20Raad%202014

De gemeenteraad wordt op verschillende manieren ondersteund. Zo is er een presidium, dat de dagelijkse zaken van de raad behartigt en de agenda’s voor de vergaderingen voorbereid. Het presidium bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de raad (ook voorzitter van het presidium), vier raadsleden (die tevens commissievoorzitter zijn) en de burgemeester als raadsvoorzitter.

Vergaderstelsel

De gemeenteraad van Nieuwegein hanteert een vergaderstelsel, dat is gebaseerd op de driedeling van informatievoorziening, meningsvorming en besluitvorming:

  1. Raadsinformatieavonden waarin de raad door het college over bepaalde onderwerpen wordt bijgepraat en waar vaak ook andere betrokkenen, (groepen) inwoners, organisaties en bedrijfsleven, aanwezig zijn.  Deze bijeenkomsten vinden doorgaans de eerste en derde donderdag van iedere maand plaats.
  2. Commissievergaderingen worden eveneens maandelijks gehouden op de tweede woensdag (Samenleving) en donderdag (ABZ en ROM) ter voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergaderingen.U kunt tijdens de commissievergaderingen meepraten over onderwerpen die op de agenda van de commissievergadering staan. U kunt ook de commissieleden gedurende maximaal vijf minuten toespreken over onderwerpen die niet op de agenda staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. In beide gevallen kunt u zich hiervoor uiterlijk een half uur voor aanvang van de commissievergadering aanmelden via griffie@nieuwegein.nl.
  3. Raadsvergaderingen vinden gewoonlijk iedere laatste donderdag van de maand plaats.

 

Instrumenten van de raad

Om zijn taken goed uit te kunnen voeren, staan de raad verschillende instrumenten ter beschikking. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht:

  1. De raad stelt de kaders voor het beleid vast, onder meer in de programmabegroting. Daarin geeft de raad op de belangrijkste beleidsterreinen van de gemeente aan welke maatschappelijke effecten zij van het beleid verwacht en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Het college heeft de taak deze effecten te realiseren.
  2. De raad besluit over voorstellen van burgemeester en wethouders. Daarbij kunnen raadsleden voorstellen doen om een besluit te wijzigen (amendementen) of aan te vullen (motie).
  3. Voor het uitvoeren van de controlerende taak kunnen raadsleden mondeling (vragenhalfuurtje) of schriftelijk vragen stellen aan het college of de burgemeester, inlichtingen vragen of deze om verantwoording vragen (interpellatiedebat).
  4. De gemeenteraad gaat over de eigen agenda. De raads(commissie)leden kunnen in dat kader besluiten om onderwerpen aan de agenda toe te voegen of af te voeren. Ook bestaat de mogelijkheid dat raadsleden zelf voorstellen aan de raad doen. Dat wordt een initiatiefvoorstel genoemd.

Vergaderdata en stukken

De vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies zijn doorgaans openbaar en worden gehouden in het Stadshuis, Stadsplein 1 in Nieuwegein.

De data en onderwerpen van de vergaderingen worden wekelijks gepubliceerd in de Molenkruier en op de website via organisatie en politiek/gemeenteraad. Hierop zijn ook de vergaderstukken zoals agenda’s, voorstellen, besluitenlijsten, verslagen te vinden. De vergaderingen beginnen meestal om 20.00 uur. Met name bij informatieve bijeenkomsten gelden soms afwijkende aanvangstijden en locaties, zeker als er meer onderwerpen op een avond worden behandeld.

Alle vergaderdata en stukken kunt u ook raadplegen via een app van iBabs. U kunt de app op twee manieren downloaden: via de website www.ibabs.eu of via de appstore (zoeken op ibabs)

Er verschijnt dan een scherm waarin u 3 dingen moet invullen:

  • Site: Nieuwegein
  • Wachtwoord: burger
  • Emailadres: burger