Over de gemeenteraad

 

Het gemeentebestuur
Wie vormen de gemeenteraad
De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen en telt in Lingewaard 29 leden. Momenteel zijn deze raadsleden verdeeld over 10 fracties. In de volgorde van het aantal stemmen dat zij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (op 21 maart 2018) hebben gekregen, zijn dit de volgende fracties:
– VVD   (4.121 stemmen; 6 raadsleden; website)
– SP   (2.829 stemmen; 4 raadsleden; website)
– LBL   (2.612 stemmen; 4 raadsleden; website)
– CDA   (2.162 stemmen; 3 raadsleden; website)
– GroenLinks   (2.083 stemmen; 3 raadslid; website)
– B06   (2.067 stemmen; 2 raadsleden; website)
– lingewaard.NU   (1.829 stemmen; 3 raadsleden; website)
– D66   (1.334 stemmen; 2 raadsleden; website)
– PvdA   (980 stemmen; 1 raadslid; website)
– Lijst Frans Schut (heeft niet meegedaan bij de verkiezingen, maar Frans Schut is afgescheiden van B06; 1 raadslid; nog geen website)

Informatie over de afzonderlijke gemeenteraadsleden vindt u onder het tabblad ‘raadsleden‘.

Voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en raadsgriffier
Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester: Marianne Schuurmans-Wijdeven. Door de gemeenteraad zijn in zijn vergadering van 24 mei 2018 twee plaatsvervangend raadsvoorzitters aangewezen. Eerste plaatsvervangend voorzitter is raadslid Margareth Bouwmeister (LBL) en tweede plaatsvervangend voorzitter is raadslid Nick Hubers (VVD); één van hen neemt waar in geval van afwezigheid van de burgemeester. De raad heeft ook een eigen secretaris en adviseur: de raadsgriffier. In Lingewaard is dit Patrick Peters.

College van burgemeester en wethouders (b&w)
De raad kiest en benoemt vervolgens de wethouders, die samen met de burgemeester het ‘college van burgemeester en wethouders’ vormen. De wethouders kunnen afkomstig zijn uit de (lokale) politieke partijen, maar ook is het mogelijk om wethouders ‘van buiten’ te benoemen; het gaat dan om personen die niet in de gemeente wonen of die afkomstig zijn van buiten de politieke organisatie (bv. uit het bedrijfsleven). Ze worden voorgedragen door de fracties die na de verkiezingen samen de coalitie vormen; meestal vormen zij getalsmatig de meerderheid binnen de raad. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente; de gemeenteraad het algemeen bestuur.

Beleidsprogramma raad
Het te voeren beleid wordt aan het begin van een nieuwe raadsperiode vastgelegd in een coalitie- of raadsprogramma; voor Lingewaard is dat voor de raadsperiode 2018-2022 het Coalitieprogramma Lingewaard 2018-2022: Samen bouwen aan Lingewaard. In dit programma staat een opsomming van activiteiten en taken die de coalitiepartijen (VVD, LBL, CDA en lingewaard.NU) door het college van burgemeester en wethouders, in de 4 jaar die de raadsperiode duurt, willen laten uitvoeren.

Gemeenteraadsverkiezingen
Meer over de gemeenteraadsverkiezingen en de huidige raadsperiode vindt u HIER.

 

Vergaderen
De gemeenteraad vergadert gemiddeld zo’n 12 keer per jaar. Omdat de gemeente Lingewaard niet over een eigen raadszaal beschikt, vinden die vergaderingen plaats op een locatie buiten het gemeentehuis; meestal vinden deze plaats in zalencentrum De Valom in Huissen. Het aanvangstijdstip is over het algemeen 19.30 uur. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn over het algemeen openbaar toegankelijk. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergaderingen vanaf de publieke tribune mee te maken. Tijdens de raadsvergadering is er geen spreekrecht voor burgers. Dit spreekrecht is wel mogelijk tijdens de Politieke Avond danwel, indien een onderwerp ook is geagendeerd voor de Inforonde, in die vergadering. Tijdens deze bijeenkomsten worden de onderwerpen die ter besluitvorming in de raad aan de orde zullen komen voorbereid.

De planning van de diverse vergaderingen en bijeenkomsten, zoals de Inforonde, de Politieke Avond en de raadsvergadering, is opgenomen in een vergaderschema. Klik HIER voor het vergaderschema voor 2018 (versie 28-11-2017).

 

Wat doet de raad
De taken
‘Wie is de baas van de gemeente?’ Vraag het een willekeurige burger en je krijgt verschillende antwoorden. Volgens de Gemeentewet is de gemeenteraad de baas. Logisch, we gaan immers niet voor niets elke 4 jaar naar de stembus om de raad te kiezen. De gemeenteraad heeft 3 hoofdtaken:
1. Volksvertegenwoordiging
De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. Om dit goed te kunnen doen onderhouden de raadsleden contact met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook worden bewoners actief uitgenodigd om hun stem/mening te laten horen en zelf met initiatieven te komen. Op deze manier kunnen de raadsleden alle belangen goed tegen elkaar afwegen bij het nemen van besluiten.
2. Bepalen hoofdlijnen beleid
De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Dit heet ook wel de kaderstellende rol van de raad. De raad neemt tijdens de raadsvergaderingen besluiten over allerlei onderwerpen die voor de inwoners van de gemeente van belang zijn. Plannen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast. De meeste plannen worden voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast hebben raadsleden het recht van initiatief. Dit betekent dat ieder raadslid zelf voorstellen mag indienen, waar de raad vervolgens over kan stemmen.
3. Controleren dagelijks bestuur
De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en hun dagelijkse bestuurstaken goed vervullen.

Belangen afwegen
Bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten moet er een belangenafweging plaatsvinden; een afweging tussen enerzijds belangen van personen of groepen burgers en anderzijds het algemene belang van (alle inwoners van) de gemeente. Dat is niet altijd makkelijk, vooral niet als de belangen groot zijn. Om daarover nog eens van gedachten te wisselen, kunnen inwoners van de gemeente (de ‘kiezers’) de raadsleden aanspreken op hun stemgedrag of de door hen naar voren gebrachte standpunten.

Communiceren en informeren
De bevolking vertegenwoordigen en de gemeente besturen kun je niet, zonder te laten weten wat je doet en waarom je iets (niet) doet. Dat is de reden dat de gemeenteraad openheid en transparantie erg belangrijk vindt. Dit brengt met zich mee dat er veel valt te informeren en te communiceren. Bijvoorbeeld over onderwerpen die op de raadsagenda komen en de besluiten die er daarover genomen worden. Communicatie is zo een belangrijk middel voor de raad om te weten te komen, wat er onder de inwoners van de gemeente leeft. En, communicatie is tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat de raad open staat voor goede ideeën en serieus naar initiatieven en andere verzoeken van inwoners luistert en kijkt.
Wilt u een idee, suggestie, mening of verzoek aan de raad voorleggen, dan kan dat op verschillende manieren:
– per mail via raadsgriffie@lingewaard.nl
– per brief gericht aan de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffie, Postbus 15, 6680 AA  Bemmel
– door in te spreken tijdens de Politieke Avond of Inforonde; klik HIER voor meer informatie over deze bijeenkomsten en de mogelijkheid van inspreken
– door het benaderen van één of meer fracties uit de gemeenteraad van Lingewaard

Daarnaast is het mogelijk om als burger zélf een voorstel te doen aan de gemeenteraad. De spelregels voor het indienen van een initiatiefvoorstel zijn opgenomen in de Verordening Burgerinitiatief Lingewaard, die sinds 1 januari 2006 van kracht is. Meer over de mogelijkheid van een burgerinitiatief leest u HIER.

Mocht u eerst nog vragen hebben voordat u de raad iets voorlegt, neem dan telefonisch contact op met de raadsgriffie: 026 – 3260461. Zij helpen u graag verder op weg. Wilt u meer weten over de raadsgriffie? Klik dan HIER.