Raad - 22 Februari 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening

2

Mededelingen voorzitter

3

Vaststellen agenda

4

Inspreken burgers

5

Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen

6

Keuze lokale omroep gemeente Hollands Kroon

7

Incidentele bijdrage bibliotheekwerk

8

Evaluatie welstandsnota gemeente Hollands Kroon

9

Motorcrosslocatie hoek Groetweg/Alkmaarseweg Middenmeer

10

Plan van aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018 – 2020

11

Partnerschap Incluzio

12

Bestemmingsplan ’t Veld Noord 2017

13

Vaststellen agenda

14

Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

15

Vaststellen lijst ingekomen stukken

16

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2018

17

Normenkader rechtmatigheid 2017 en Controleprotocol 2017

18

Eerste begrotingswijziging 2018 RUD NHN en kaderbrief 2019 RUD NHN

19

Nota reserves en voorzieningen gemeente Hollands Kroon 2018

20

Verordening Havengeld

21

Sluiting