Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit leden, zonder binding met het bestuur van de gemeente Geldermalsen. De onderzoeksbevoegdheden staan in de Verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente Geldermalsen.

De rekenkamercommissie heeft 4 leden:

Otto Ritsema, voorzitter

Han Dankaart, lid

Govert Schermers, lid

Max Vermeulen, ambtelijk secretaris/onderzoeker

Werkwijze

De rekenkamercommissie maakt onderscheidt tussen drie soorten rekenkameronderzoeken:
Grote onderzoeken
Oriënterende onderzoeken
Nazorg onderzoeken

Rekenkamercommissiebrief

Naast bovenstaande onderzoeken is het mogelijk dat zij – indien daartoe aanleiding is – een brief aan de Raad richten, waarin de Raad bijvoorbeeld wordt geattendeerd op risico’s of een mogelijk probleem in de toekomst.

Onderwerpselectie

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt, wanneer ze dat doet en hoe ze het onderzoek aanpakt. Voor de keuze van de onderwerpen maakt zij wel gebruik van de suggesties van de raad.
Bij deze onderwerpselectie werden verschillende criteria gebruikt zoals:
– het onderzoek is publiek relevant;
– het onderzoek heeft een toegevoegde waarde (het onderzoek levert informatie op die niet reeds uit andere bronnen bekend is);
– het onderwerp draagt risico’s van ondoeltreffendheid in zich;
– het onderwerp draagt risico’s van ondoelmatigheid in zich;
– het onderwerp is actueel;
– het onderwerp heeft een groot maatschappelijk belang;
– het onderwerp heeft een groot financieel belang;
– het onderzoek is passend binnen de taakopdracht die de rekenkamercommissie en rekenkamerfunctie in de wet en de verordening heeft meegekregen.

 

Anders gezegd, om te komen tot een definitieve keuze hanteren wij de begrippen belang, twijfel en risico.

  1. Belang: het belang dat verbonden is aan het onderwerp. Het begrip belang moet breed worden geïnterpreteerd. Wij doelen op zowel financieel belang als maatschappelijk belang.
  2. Twijfel: twijfel over het feitelijk functioneren. Naarmate er meer twijfels bestaan over de kwaliteit van het feitelijk functioneren is er meer aanleiding tot onderzoek.
  3. Risico: kans dat de rekening aan de gemeente gepresenteerd wordt op het moment dat het mis gaat. Hoe groter deze kans, hoe meer risico en hoe meer aanleiding tot onderzoek.
Daarnaast dient er bij de selectie van onderwerpen sprake te zijn van:
– enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken
– het communiceerbaar zijn van de resultaten naar de bevolking van Geldermalsen en
– afstemming met andere onderzoeken (accountant, art. 213 a -onderzoeken)

Verantwoording

De rekenkamercommissie legt jaarlijks in haar jaarverslag verantwoording af over haar onderzoeken en overige activiteiten.