Over de gemeenteraad

De gemeenteraad is de ‘hoogste baas’ van de gemeente. De gemeenteraad is het politieke orgaan dat op hoofdlijnen stuurt, als eindverantwoordelijke de uitvoering van het beleid controleert en de bevolking van Geldermalsen vertegenwoordigt.

De drie hoofdtaken van de raad

  1. Als volksvertegenwoordiging de signalen vanuit de inwoners meenemen in debatten en de besluitvorming.
  2. Besluiten nemen over belangrijke zaken die vaak de hele gemeente betreffen.
  3. Controleren of het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed doet.

Een gemeente besturen betekent keuzes maken. De gemeenteraad bepaalt bij die keuzes de grote lijnen van het beleid: de kaders. De kaders zijn de richtlijnen van de raad voor het college van burgemeester en wethouders over wat er zeker wel moet gebeuren en wat beslist niet.

De raad controleert het beleid zoals het college dat uitvoert. Worden afspraken nagekomen, wordt er verantwoord met de financiën omgegaan, wordt er voldoende naar de inwoners geluisterd enzovoort. De raad kan het college vragen tussentijds verslag te doen over de uitvoering van een project of beleidsprogramma. Het college legt ook met bestuursrapportages en het jaarverslag verantwoording af aan de raad over de financiën en de stand van zaken van plannen en voornemens.

Beleid in drie stappen

Nieuw beleid bedenkt de raad in drie stappen; beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Bij iedere stap hoort een vergadering. De stem van de inwoners heeft de meeste invloed als deze al bij de beeldvorming wordt ingebracht. Daar is nadrukkelijk ruimte voor.

Beeldvorming op de derde dinsdag van de maand

De grotere beleidsonderwerpen worden op de derde dinsdag samen met inwoners en ambtenaren besproken en van meerdere kanten belicht. Er is veel ruimte voor meedenkende inwoners. Tijdens een beeldvormende bijeenkomst komen 2 tot 4 onderwerpen aan bod. Er worden meerdere onderwerpen tegelijkertijd besproken in aparte ruimtes volgens een vooraf vastgestelde agenda.

Oordeelsvorming op eerste en tweede dinsdag van de maand

Als alle informatie vanuit verschillende invalshoeken beschikbaar is, denken raadsleden na over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Tijdens de commissievergaderingen Samenleving, Bestuur en Middelen en Grondgebied vormen ze een oordeel. Per onderwerp ligt er een voorstel. Voor onderwerpen die niet tijdens een beeldvormende bijeenkomst aan bod komen, is het mogelijk formeel in te spreken. De spreektijd is 5 minuten.

Besluit op vierde dinsdag van de maand

Tijdens de raadsvergadering wordt het besluit genomen. Kwam de commissie tot een eensluidende opinie? Dan staat een voorstel als hamerstuk op de raadsagenda. Bleven er discussiepunten? Dan wordt het voorstel in de raad besproken en wordt er waarschijnlijk gestemd over het voorstel.