West Betuwe WG Communicatie en Facilitair - 25 Juni 2018

Vergaderdatum
Locatie: gemeentehuis Neerijnen
Tijd: 20:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter:
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening en mededeligen

2

Vaststellen agenda raadswerkgroep C&F 25 juni 2018

3

Vaststellen afsprakenlijst raadswerkgroep C&F 14 mei 2018

4

Huisvesting en vergaderlocatie(s)

a. Stand van zaken m.b.t. het scenario-onderzoek huisvesting door de ambtelijke werkgroep huisvesting
b. toetsing opname programma van eisen vergaderlocatie(s) en huisvesting raad/fracties/griffie

5

Rondvraag

6

Sluiting