Commissie Grondgebied - 4 December 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Dhr. J.S. van den Brink


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Spreekrecht burgers

3

Vaststellen agenda

4

Vaststellen verslag en actielijst

5

Raadsvoorstellen

6

Informatienota's

7

Rondvraag

8

Sluiting