Commissie Bestuur en Middelen - 13 November 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Dhr. E.R. Goossens


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Spreekrecht burgers

3

Vaststellen agenda 13 november 2018

4

Vaststellen verslag en actielijst 9 oktober 2018

5

Presentatie Rekenkamercommissie 2014-2018

6

Eerste begrotingswijziging 2018 BelastingSamenwerking Rivierenland (BSR)

7

Beknopte evaluatie pilot dorps- en wijkgericht werken

8

Stand van zaken implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming

9

Suwinet

10

Stand van zaken herindeling

11

Rondvraag

12

Sluiting