Contact/ Inspreekrecht

Benader de griffie voor je vragen over raadsbijeenkomsten en als je wil inspreken tijdens deze vergaderingen.

De gemeenteraad wordt bij zijn werkzaamheden geadviseerd en ondersteund door de griffie.

Telefoonnummer: (0345) 58 65 81

E-mail: griffie@geldermalsen.nl

 

Samenstelling

De griffie bestaat uit Max Vermeulen (griffier), Conny Smeekes (commissiegriffier/plaatsvervangend griffier) en de griffie medewerker.

Taken van de griffie

De griffie is er voor de raad. Zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, de fracties, de commissies, de denktanks en individuele raadsleden. De griffie werkt in overeenstemming met de wensen van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft aangegeven waarde te hechten aan een procesgerichte ondersteuning. De griffie adviseert de raad gevraagd en ongevraagd over alles wat samenhangt met een goed verloop van het besluitvormingsproces. Daarnaast werkt de griffie aan een grotere betrokkenheid en inbreng van de burgers bij het werk van de raad. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffie een raadslid professioneel adviseren en bijstaan. De griffie bevordert de uitvoering van de afgesproken werkwijze van de gemeenteraad. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffie intensief samen met de burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt met wethouders en beleidsambtenaren. Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Als een inwoner of organisatie contact met de raad, raadsleden en/of fracties zoekt, wil meepraten tijdens een beeldvormende bijeenkomst, wil inspreken bij een commissievergadering, een burgerinitiatief wil indienen, kan deze terecht bij de griffie voor advies en ondersteuning.