Raad debatteert - 3 December 2018

Vergaderdatum
Locatie: 1.04 ABC Vergadercenttrum
Tijd: 19:30 uur - 22:00 uur
Voorzitter: Dhr. Frank Vrolijk


Agendapunten

1

Opening

2

Vaststelling agenda

3

Mededelingen uit de regio

4

Lijst openstaande toezeggingen

5

Voorstel over de vaststelling van de kaders voor de Couperuslaan

Voorgesteld wordt om de ruimtelijke kaders vast te stellen voor het plangebied Couperuslaan 18, zoals aangegeven in het raadsvoorstel.

6

Voorstel over de vaststelling van het veiligheidsprogramma 'Veiligheid door verbinding'

Met de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsprogramma "veiligheid door verbinding" wil de gemeente samen met haar partners de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente waarborgen en waar mogelijk bevorderen en versterken.

7

Voorstel over de vaststelling van de grondexploitaties 2018

Het beoogd effect van het voorstel is: Dat we bij behandeling van de exploitatieopzetten door de raad de vorderingen verantwoorden en de afwijkingen toelichten. Ook brengen we de verwachtingen voor de toekomst in beeld. De exploitatieopzetten laten zien of de plannen economisch uitvoerbaar zijn. Wanneer de gemeenteraad een exploitatieopzet vaststelt dan worden hiermee de financiƫle raadvoorwaarden vastgesteld waarbinnen we de grondexploitatie moeten uitvoeren.

8

Voorstel over de benoeming van de aandachtspunten van de fracties voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2018

In het contract dat de gemeente Etten-Leur sloot met accountantskantoor Baker Tilly Berk NV spraken we af dat de gemeenteraad, aanvullend op de wettelijke kaders voor de accountantscontrole, jaarlijks specifieke aandachtspunten kan benoemen die de accountant in zijn controle betrekt. Vastgesteld is dat "deze speerpunten in overleg tussen het audit committee en de accountant worden vastgesteld".

9

Voorstel over de vaststelling van het normenkader rechtmatigheid

Het normenkader geeft de spelregels weer waaraan de accountant de rechtmatigheid van de jaarrekening toetst.

10

Voorstel over het uitbrengen van een zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 2019 van de GR Belastingsamenwerking West-Brabant

Voorgesteld wordt om de volgende zienswijze uit te brengen: "het ligt voor de hand dat deelnemers die de WOZ-werkzaamheden al door de BWB laten uitvoeren meer voordeel hebben dan de overige deelnemers. Dit komt in de huidige verdeling van het voordeel niet tot uitdrukking". De BWB wordt opdracht gegeven met een onderbouwde berekening te komen voor de verdeling van dit voordeel. Deze berekening moet beschikbaar zijn voor het opstellen van de begroting 2020 en verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2019.

11

Rondvraag

12

Sluiting

Zoeken