Raad luistert - 22 Januari 2018

Vergaderdatum
Locatie: 1.04 ABC
Tijd: 19:30 uur - uur
Voorzitter: Mevr. May Rijnen


Agendapunten

0

Verslag De raad luistert d.d. 22 januari 2018

1

Opening

2

Vaststelling agenda

3

Presentatie Rekenkamer West-Brabant over het onderzoek onderhoud en beheer openbare ruimte

Er is door de Rekenkamer onderzocht in hoeverre het onderhoud en beheer van de openbare ruimte bij de gemeente Etten-Leur als doeltreffend en doelmatig aan te merken is en waar zich eventuele verbeterpunten bevinden. De Rekenkamer heeft aanbevelingen hiervoor gedaan.

4

Gebruik/doel pand aan de Slotlaan

De gemeente Etten-Leur overweegt overname van het pand Slotlaan 38M. Op 6 november 2017 kregen verenigingen die op zoek zijn naar ruimte, en omwonenden de gelegenheid het pand te bekijken. Op 14 november kwamen de verenigingen die belangstelling hebben voor huisvesting in het pand bijeen voor een overleg met elkaar en de gemeente. Tijdens dit overleg bespraken verenigingen en gemeente samen de behoeften voor het gebruik van het pand. Afgesproken is dat de verenigingen hun wensen en behoeften digitaal kenbaar maakten. Dit is gebeurd door het invullen van een overzicht. Het overzicht is in een voorstel verwerkt en dit voorstel ligt nu voor aan de gemeenteraad.

5

Verordening Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur

Etten-Leur kent op dit moment 5 adviesraden, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen op het sociaal domein (wonen, welzijn, zorg en werk&inkomen). Het gaat om de Wmo-adviesraad, de Seniorenraad, het Gehandicaptenplatform, de Cliëntenraad Sociale Zaken en de Adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving (VAC). Met alle adviesraden hebben we de afgelopen twee jaar gewerkt aan een andere werkwijze om zoveel mogelijk inwoners aan de voorkant te betrekken bij het vormgeven van het beleid en het volgen van de uitvoering. Op basis van twee experimenten hebben we ervaring opgedaan en de elementen benoemd die in het nieuwe model moesten terugkomen. Dit heeft geleid tot het ontwikkelmodel, dat we voorlopig het Participatienetwerk Etten-Leur noemen. Om dit nieuwe model formeel vast te leggen, hebben we een verordening opgesteld, die op hoofdlijnen aangeeft wat de structuur en werkwijze is. De bestaande convenanten met de adviesraden komen hiermee te vervallen.

6

Beleidskader Zorg voor jeugd West-Brabant West 2018-2021

Met het beleidskader Zorg voor jeugd West-Brabant West bieden we een strategisch beleidskader voor de periode 2018-2021. Dit beleidskader dient als leidraad voor alle acties die worden ondernomen om de zorg voor jeugd in WBW verder te optimaliseren. De ondertitel van het beleidskader is “koersvast, op weg naar verbinden”. Koersvast vanuit de overtuiging dat de visie van het jeugdvos van 2014 nog steeds geldend is en breed gedragen wordt. De verbinding zal domeinoverstijgend, binnen de sectoren en tussen de volwassenen- en jeugdzorg tot stand gebracht moeten worden. In het beleidskader treft u de visie op de jeugdzorg aan. U vindt terug wat er is gedaan in 2015-2017; een goed functionerend, breed gedragen stelsel. En u ziet de next steps 2018-2021 beschreven. Deze next steps zijn: • zorglandschap: een verbonden geheel aan jeugdzorgaanbod voor jeugdigen en gezinnen • regierol van de 9 gemeenten; de 9 gemeenten werken met elkaar en hun partners aan goede jeugdzorg. • samenwerken en organiseren: samenwerken krijgt niet alleen gestalte binnen de jeugdzorg maar ook met de andere domeinen • regie bij jeugdigen en ouders; de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen wordt versterkt. • sturen en meten: we willen het jeugdzorgbeleid sturen op basis van gegevens over de resultaten aan de hand van kwaliteit, cliënttevredenheid en kosten van de jeugdzorg. Naast het beleidskader wordt ook de visie “Zicht op veiligheid”ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Deze visie richt zich op het onderdeel veiligheid in het jeugdzorgstelsel. Hierbij gaat het vooral om afstemming en samenwerking tussen organisaties als de raad voor de kinderbescherming, Veilig Thuis, jeugdbescherming Brabant en de William Schrikkergroep

7

Gedachtewisseling over een veteranen inloophuis

Een gedachtewisseling van de fracties De Regt en Leefbaar Etten-Leur om een Veteraneninloophuis in de regio te realiseren.

8

Rondvraag

9

Sluiting

Zoeken