Startpagina raadsinformatie

Commissievergadering - 2 Februari 2017

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: P.F. van der Zande
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening van de vergadering en definitieve vaststelling van de agenda

2

Memo college betreffende Horeca 3-activiteiten

(RIS 2016-R-36) Portefeuillehouders K.W.T. van Soest en P.I.M.H. Stevens

2.a

Beeldvormende behandeling

Op maandag 23 januari 2017 heeft de burgemeester aan de agendacommissie laten weten dat het college het memo over Horeca 3-activiteiten (RIS 2016-R-36) graag even van tafel haalt voor wat betreft de bespreking als voorgesteld in de vergadering van de commissie van 2 februari 2017. Hoewel van de commissie geen oordeel wordt gevraagd, het stuk is immers alleen beeldvormend geagendeerd, wil het college het constructieve overleg dat thans wordt gevoerd met enkele betrokken partijen (zoals de Wijkraad Boxmeer Centrum en Horeca Nederland) zeker niet voor de voeten lopen. Dit levert mogelijk nog relevante aanvullende zaken op die later met de raad kunnen worden besproken. De agendacommissie heeft hiermede ingestemd en het memo is wat dat betreft dus even van tafel. Het onderwerp zelf blijft wel op de agenda staan en het college zal ter vergadering de huidige stand van zaken toelichten en de commissie kan daar dan ook procesmatige vragen over stellen. Het college zal in een later stadium hierop terugkomen en een voorstel aan de raad aanreiken dat op een goed draagvlak mag rekenen. Dat voorstel volgt dan het reguliere traject van commissie en raad.

3

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hoogeind 1b te Oeffelt

(RIS 2016-R-35) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

3.a

Beeldvormende behandeling

3.b

Oordeelsvormende behandeling

4

Voorstel tot instemming met een viertal documenten inzake herziening bestemmingsplan Buitengebied Boxmeer (o.a. Nota van uitgangspunten)

(RIS 2016-R-37) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

4.a

Beeldvormende behandeling (deel 2)

4.b

Oordeelsvormende behandeling

5

Nieuwsbrief Sociaal Domein 3e kwartaal 2016 gemeente Boxmeer (kwartaalrapportage transities Sociaal Domein)

(RIS 2016-612) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

5.a

Beeldvormende behandeling

6

Voorstel tot vaststelling van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Boxmeer 2017 en de Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende tarieventabel

(RIS 2016-R-32) Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

6.a

Beeldvormende behandeling

6.b

Oordeelsvormende behandeling

7

Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend krediet van € 225.000,- voor rehabilitatie van wegen en een aanvullend krediet van € 450.000,- voor reconstructie van wegen

(RIS 2016-R-34) Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

7.a

Beeldvormende behandeling

7.b

Oordeelsvormende behandeling

8

Sluiting van de vergadering