Startpagina raadsinformatie

Raadsvergadering - 27 Juni 2019

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:30 uur - uur
Voorzitter: K.W.T. van Soest
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening van de vergadering

2

Definitieve vaststelling van de agenda en trekking naam voor eventuele stemmingen

3

Spreekrecht

Derden kunnen over op de agenda vermelde onderwerpen hier gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier. (art. 14 Rvo)

4

Vragenuur

Raadsleden dienen het onderwerp en de strekking van de vraag op de woensdag, voorafgaand aan de raadsvergadering, voor 12.00 uur via de griffier bij de voorzitter te melden. Geen interrupties of moties toegestaan. (art. 37 Rvo)

5

Verslagen en afsprakenlijsten, ingekomen stukken, memo’s college, vragen, langetermijnagenda, overzicht financiële consequenties en mededelingen

De agendacommissie doet namens het presidium voorstellen m.b.t. de afdoening van de ingekomen stukken. Aansluitend aan dit onderdeel kunnen door de vragenstellers nadere inlichtingen gevraagd worden over de door het college gegeven antwoorden op schriftelijke vragen. Concrete tekstwijzigingen voor een verslag dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier. (art. 23, 24 en 35 Rvo)

5.a

Vaststelling van het verslag van de op 16 mei 2019 gehouden openbare vergadering van de gemeenteraad

5.b

Vaststelling van de afsprakenlijsten van de op 19 en 20 juni 2019 gehouden openbare vergaderingen van de commissie

5.c

Voorstel tot vaststelling van de wijze van afdoening van de ontvangen ingekomen stukken, memo’s van het college en de vragen en antwoorden ex artikel 35 Rvo

5.d

Kennis nemen van de langetermijnagenda d.d. 27 juni 2019 en stand van zaken betreffende te plannen onderwerpen, toezeggingen, moties, ingediende vragen (ex art. 35 Rvo) en afdoening ingekomen stukken

5.e

Kennis nemen van het overzicht van de financiële consequenties van de voor deze raadsvergadering geagendeerde onderwerpen

5.f

Mededelingen over actuele zaken

6

Actualiteiten verbonden partijen

Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen. Dit kunnen mededelingen aan de raad zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken dan wel vragen vanuit de raad aan de vertegenwoordigers daarover.

6.a

Veiligheidsregio Brabant-Noord

6.b

Regio Noordoost Brabant

6.c

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

6.d

Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) Land van Cuijk en Boekel

6.e

GGD Hart voor Brabant

6.f

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

6.g

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (KCV BNO)

6.h

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant

6.i

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

6.j

Euregioraad Rijn-Waal

6.k

Ambtelijke samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

6.l

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

6.m

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

6.n

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015

7

Hamerstukken

Bij de agendapunten e tot en met j zijn conceptbrieven inhoudende een reactie namens de raad ten aanzien van de begroting 2020 toegevoegd.

7.a

Voorstel tot kennisneming van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) verantwoording 2018

7.b

Voorstel betreffende goedkeuring wijziging Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord

7.c

Voorstel tot vaststelling van het Jaarverslag Archiefbeheer 2018 Gemeente Boxmeer

7.d

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Sint Jansstraat 1a Sambeek

7.e

Voorstel tot instemming met het concept-jaarplan 2020 inclusief ontwerpbegroting 2020 van de Regio Noordoost Brabant

7.f

Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor Brabant

7.g

Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

7.h

Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de Realisatie 2018 van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

7.i

Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

7.j

Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van het Kleinschalig collectief Vervoer Brabant-Noordoost (KCV) Brabant Noordoost

7.k

Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Boxmeer 2019

7.l

Voorstel tot benoeming van de heer F. Harteveld tot plaatsvervangend griffier

7.m

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Beugen

(RIS 2019-R-308) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

7.n

Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 315.900,- voor het vervangen van 1.215 armaturen van de openbare verlichting

(RIS 2019-R-321) Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

7.o

Voorstel tot vaststelling van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2019

(RIS 2019-R-313) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

7.p

Voorstel tot vaststelling van het Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Brabant Noordoost-Oost 2020-2023 getiteld 'Doorontwikkelen en Transformeren' (incl. lokale paragraaf)

(RIS 2019-R-306) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

7.q

Voorstel tot het verlenen van toestemming voor het aangaan van de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2020

(RIS 2019-R-305) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

7.r

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 gemeente Boxmeer

(RIS 2019-R-318) Portefeuillehouder diversen

7.s

Voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 gemeente Boxmeer

(RIS 2019-R-319) Portefeuillehouders diversen

7.t

Voorstel tot instemming met de 1e Algemene Begrotingsbijstelling (Bestuursrapportage) 2019 gemeente Boxmeer

(RIS 2019-R-320) Portefeuillehouders diversen

7.u

Voorstel betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven en toelating van de heer A.A.E.M. Küppers als lid van de gemeenteraad

8

Stukken met stemverklaring

Fracties kunnen beknopt aangeven waarom zij voor of tegen het voorstel zijn. Hiervan wordt aantekening gemaakt en hierover wordt niet beraadslaagd.

9

Bespreekstukken

Bij de agendapunten a tot en met c zijn conceptbrieven inhoudende een zienswijze namens de raad ten aanzien van de begroting 2020 toegevoegd.

9.a

Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

9.b

Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

9.c

Voorstel tot instemming met de begroting 2020 en het voor kenisgeving aannemen van de jaarrekening 2018 met de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) Land van Cuijk en Boekel

10

Afscheid van raadslid de heer R. Leenders

11

Afscheid van de griffier de heer A.W.J.M. Cornelissen

12

Sluiting van de vergadering

13

Politiek café