Startpagina raadsinformatie

Raadsvergadering - 5 Juli 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: K.W.T. van Soest
Toelichting: Agenda wordt t.z.t. aangevuld


Agendapunten

1

Opening van de vergadering

2

Definitieve vaststelling van de agenda en trekking naam voor eventuele stemmingen

3

Spreekrecht

Derden kunnen over op de agenda vermelde onderwerpen hier gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier. (art. 14 Rvo)

4

Vragenuur

Raadsleden dienen het onderwerp en de strekking van de vraag op de woensdag, voorafgaand aan de raadsvergadering, voor 12.00 uur via de griffier bij de voorzitter te melden. Geen interrupties of moties toegestaan. (art. 37 Rvo)

5

Verslagen en afsprakenlijsten, ingekomen stukken, memo’s college, vragen, langetermijnagenda, overzicht financiële consequenties en mededelingen

De agendacommissie doet namens het presidium voorstellen m.b.t. de afdoening van de ingekomen stukken. Aansluitend aan dit onderdeel kunnen door de vragenstellers nadere inlichtingen gevraagd worden over de door het college gegeven antwoorden op schriftelijke vragen. Concrete tekstwijzigingen voor een verslag dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier. (art. 23, 24 en 35 Rvo)

5.a

Vaststelling van het verslag van de op ........ 2018 gehouden openbare vergadering van de gemeenteraad

5.b

Vaststelling van de afsprakenlijsten van de op 27 en 28 juni 2018 gehouden openbare vergaderingen van de commissies

5.c

Voorstel tot vaststelling van de wijze van afdoening van de ontvangen ingekomen stukken, memo’s van het college en de vragen en antwoorden ex artikel 35 Rvo

5.d

Kennis nemen van de langetermijnagenda d.d. 5 juli 2018 en stand van zaken betreffende te plannen onderwerpen, toezeggingen, moties, ingediende vragen (ex art. 35 Rvo) en afdoening ingekomen stukken

5.e

Kennis nemen van het overzicht van de financiële consequenties van de voor deze raadsvergadering geagendeerde onderwerpen

5.f

Mededelingen over actuele zaken

6

Actualiteiten verbonden partijen

Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen. Dit kunnen mededelingen aan de raad zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken dan wel vragen vanuit de raad aan de vertegenwoordigers daarover.

6.a

Veiligheidsregio Brabant-Noord

6.b

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

6.c

Regio Noordoost Brabant / AgriFood Capital

6.d

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

6.e

Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) Land van Cuijk en Boekel

6.f

GGD Hart voor Brabant

6.g

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

6.h

Kleinschalig collectief Vervoer Brabant-Noordoost (KCV BNO)

6.i

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost

6.j

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

6.k

Euregioraad Rijn-Waal

6.l

Ambtelijke samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

6.m

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

6.n

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

6.o

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015

7

Hamerstukken

7.a

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oploseweg 3a te Overloon

7.b

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oploseweg 15 te Overloon

7.c

Voorstel betreffende Begroting 2019 en jaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

7.d

Voorstel betreffende Begroting 2019 en jaarrekening en jaarverslag 2017 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

7.e

Voorstel betreffende Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

7.f

Voorstel betreffende Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

7.g

Voorstel betreffende Begroting 2019 en jaarverslag 2017 GGD Hart voor Brabant

7.h

Voorstel betreffende Begroting 2019 en realisatie 2017 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (BNO)

8

Stukken met stemverklaring

Fracties kunnen beknopt aangeven waarom zij voor of tegen het voorstel zijn. Hiervan wordt aantekening gemaakt en hierover wordt niet beraadslaagd.

9

Bespreekstukken

9.a

Voorstel betreffende rapport van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk getiteld "Grijs en groen is best te doen!"

10

Sluiting van de vergadering

11

Politiek café