Politieke Avond - 13 Februari 2019

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis
Tijd: 18:45 uur - 23:15 uur
Voorzitter: A. Marcouch
Algemene documenten:


Agendapunten

1

18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen

2

19.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering

2.1

Opening en mededelingen

2.2

Herdenking van het raadslid de heer Ton van Beers

2.3

Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling

2.4

Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2019

2.5

Ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad

3

Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen

3.1

Vaststellen Luchtagenda "Naar een schonere lucht in 2025"

3.2

Debatverzoek "Behoud Polikliniek voor Arnhem-Zuid"

4

Onderwerpen direct ter besluitvorming

4.1

Vaststellen Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

Het dagelijks bestuur heeft besloten dit voorstel zonder raadskamerbehandeling(en) direct ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5

Moties vreemd aan de agenda

5.1

Motie vreemd aan de agenda "Bij wegenonderhoud eerst de fietspaden aanpakken" (18M96) van de fracties D66, Partij voor de Dieren, CDA en SP

5.2

Motie vreemd aan de agenda "Stoppen met roken" (19M01) van de fracties ChristenUnie en Arnhemse Ouderen Partij

5.3

Motie vreemd aan de agenda "Ook Arnhem 24-uursopvang daklozen" (19M02) van de fracties Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem Centraal

5.4

Motie vreemd aan de agenda "Start met het Zorgbuurthuis" (19M03) van de fracties SP, PvdA, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en GroenLinks

5.5

Motie vreemd aan de agenda "Start nascheiding van Arnhems afval" (19M04) van de fractie SP

5.6

Motie vreemd aan de agenda "Wapeninleveractie" (19M07) van de fractie ChristenUnie

5.7

Motie vreemd aan de agenda "Een rechtvaardige energierekening voor álle huishoudens" (19M08) van de fractie SP