Politieke Avond - 27 Februari 2019

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis
Tijd: 18:45 uur - 23:15 uur
Voorzitter: A. Marcouch
Algemene documenten:


Agendapunten

1

18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen

2

19.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering

2.1

Opening en mededelingen

2.2

Afscheid van raadslid mevrouw Paulien Lunter

2.3

Beëdiging van de heer Abdurrahman Çetintaş tot raadslid

2.4

Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling

2.5

Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2019

2.6

Ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad

3

Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen

3.1

Vaststellen gebiedsvisie "Coehoorn creatieve wijk"

3.2

Vaststellen Kadernota Veiligheid 2018-2022: Arnhem; Veilige Stad

3.3

Debatverzoek "Red Willemeen"

3.4.a

Vaststelling bestemmingsplan School Metamorfosenallee - Oegstgeeststraat

Zoals gebruikelijk bij raadsvoorstellen m.b.t. bestemmingsplannen worden zienswijzen geanonimiseerd aan de stukken toegevoegd. Voor de raadsleden en fractievolgers ligt een niet-geanonimiseerde versie van de zienswijzen op de gebruikelijke wijze ter inzage op de griffie.

3.4.b

Openstellen grondexploitatie Lorentz lyceum

4

Moties vreemd aan de agenda

4.1

Motie vreemd aan de agenda "Stoppen met roken" (19M01) van de fracties ChristenUnie en Arnhemse Ouderen Partij

4.2

Motie vreemd aan de agenda "Ook Arnhem 24-uursopvang daklozen" (19M02) van de fracties Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem Centraal

4.3

Motie vreemd aan de agenda "Start met het Zorgbuurthuis" (19M03) van de fracties SP, PvdA, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en GroenLinks

4.4

Motie vreemd aan de agenda "Start nascheiding van Arnhems afval" (19M04) van de fractie SP

4.5

Motie vreemd aan de agenda "Wapeninleveractie" (19M07) van de fracties ChristenUnie & VVD

4.6

Motie vreemd aan de agenda "Een rechtvaardige energierekening voor álle huishoudens" (19M08) van de fractie SP

4.7

Motie vreemd aan de agenda "Moratorium bomenkap van gezonde bomen tijdens broedseizoen" (19M15) van de fractie Partij voor de Dieren