Politieke Avond - 3 Juli 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis
Tijd: 18:45 uur - 23:15 uur
Voorzitter: A. Marcouch
Algemene documenten:


Agendapunten

1

18.45 uur - 19.30 uur: Rondvraag en mededelingen

Het overzicht met de mondelinge vragen is gepubliceerd in IBabs. Zie hiervoor bijgaande link of kies in de kalender voor "RM". Er zijn vijf vragen aangemeld.

2

19.30 uur - 23.15 uur: Besluitvormende vergadering

2.1.RZ

Opening en mededelingen

2.2.RZ

Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling

2.3.RZ

Vaststellen van de concept-besluitenlijsten van de vergadering van 6 en 20 juni 2018

2.4.RZ

Ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad

2.5.RZ

Beëdiging van de heer Martijn van Butselaar als fractievolger voor de fractie van Arnhem Centraal

2.6.RZ

Beëdiging van de heer Jan Hutten als fractievolger voor de fractie van het CDA

2.7.RZ

Beëdiging van de heer Scott van den Broek als fractievolger voor de fractie van het CDA

2.8.RZ

Beëdiging van mevrouw Marte Straatsma als fractievolger voor de fractie van de PvdA

3

Hamerstukken

3.1.RZ

Vaststellen bestemmingsplan natuurbegraafplaats Koningsakker

3.2.RZ

Vaststellen ODRA begroting 2019 en jaarstukken 2017

3.3.RZ

Vaststellen zienswijze Jaarverslag 2017 en Begroting 2019 Regio Arnhem-Nijmegen

4

Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen

4.1.RZ

Instemmen met het initiatiefvoorstel "Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem" (Woonoverlast)

4.2.RZ

Instemmen met uitstel invoering DIFTAR

4.3.RZ

Overnemen van conclusies en aanbevelingen Rekenkamerrapport "Vervolgonderzoek informatieveiligheid & Privacy"

4.4.RZ

Benoeming afgevaardigden namens de gemeente Arnhem in Gemeenschappelijke regelingen

4.5.RZ

Benoeming leden Auditcommissie

5

Onderwerpen direct ter besluitvorming

5.1.RZ

Instemmen met de statutenwijziging De Basis

5.2.RZ

Benoeming leden Raad van Toezicht De Basis

5.3.RZ

Vaststelling bestemmingsplan 'Eilandje Urk'

5.4.RZ

Instemmen met "Bestemmen middelen ten behoeve van lokale aanpak Jihadisme"

6

Moties vreemd aan de agenda

6.1.RZ

Motie vreemd aan de agenda ondersteuning "Wet integrale aanpak ongewenste financiering" (18m36g) van de fracties van de VVD, ChristenUnie, SP en Arnhem Centraal

Dit agendapunt stond geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 20 juni. Bij de bespreking van dit agendapunt wordt de spreekvolgorde van 20 juni toegepast.

6.2.RZ

Motie vreemd aan de agenda "Duidelijke opdracht t.a.v. de Blauwe Golven" (18m37) van de fracties VVD, ChristenUnie, PvdA , Arnhem Centraal en Arnhemse Ouderen Partij

Dit agendapunt stond geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 20 juni. Bij de bespreking van dit agendapunt wordt de spreekvolgorde van 20 juni toegepast.

6.3.RZ

Motie vreemd aan de agenda "Kwaliteitsimpuls Lokale Media" (18m38) van de fracties SP, D66 en PvdD

Dit agendapunt stond geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 20 juni. Bij de bespreking van dit agendapunt wordt de spreekvolgorde van 20 juni toegepast.

6.4.RZ

Motie vreemd aan de agenda "Pak armoede en slechtste huizen in één klap aan" (18m39) van de fractie SP

Dit agendapunt stond geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 20 juni. Bij de bespreking van dit agendapunt wordt de spreekvolgorde van 20 juni toegepast.

6.5.RZ

Motie vreemd aan de agenda "Kunstwerkplaats in Arnhem" (18m40) van de fracties van GroenLinks, PvdA en Arnhem Centraal

Dit agendapunt stond geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 20 juni. Bij de bespreking van dit agendapunt wordt de spreekvolgorde van 20 juni toegepast.

6.6.RZ

Motie "Regel het dan maar meteen" (18m52) van de fractie SP

6.7.RZ

Motie vreemd aan de agenda "Motie van wantrouwen" (18m49) van de fractie SP

6.8.RZ

Motie vreemd aan de agenda "Voor de persvrijheid, tegen intimidatie en bedreiging" (18m50) van de fractie SP

Motie is niet ingediend

6.9.RZ

Motie vreemd aan de agenda "De voedseltransitie in Arnhem" (18m45) van de fractie Partij voor de Dieren

6.10.RZ

Motie vreemd aan de agenda "Er zijn misschien meer reële opties voor het museum" (18m47) van de fracties VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Arnhem Centraal