Binnenkort op de agenda - 1 Maart 2019

Vergaderdatum
Locatie:
Tijd: 00:00 uur - 23:59 uur
Voorzitter:
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Creatieve Corridor Roermondsplein en omgeving

Toelichting: Op 18 september 2017 is raadsvoorstel (dat informatief en meningsvormend stond geagendeerd) d.m.v. een ordevoorstel van de agenda gehaald (Op 11 september heeft alleen het inspreken plaats gevonden.) Tijdens de raadsvergadering van 25 september 2017 is de motie Nieuwe Kansen aangenomen. De motie vraagt het college om met de kunstenaar en andere betrokkenen te kijken of het omgevingskunstwerk de Blauwe Golven ingepast kan worden in de plannen voor de Creatieve Corridor. Op 12 februari 2018 is de wijze waarop de motie Nieuwe Kansen is afgedaan geagendeerd en besproken in de raadskamer. Op 3 juli 2018 is de motie 'Duidelijke opdracht tav de Blauwe Golven' aangenomen die het college opdraagt zo spoedig mogelijk na de zomer te komen met twee uitgewerkte opties (ruimtelijk en financieel) op basis waarvan de gemeenteraad een besluit kan nemen. Op 15 maart 2019 is het debatverzoek "Op naar een uitvoeringsplan Blauwe Golven!" ingediend.

2

Agenderingsverzoek raadsbrief "Jongerenperspectieffonds Arnhem"

3

Agenderingsverzoek "Cameratoezicht"

4

Agenderingsverzoek "Daklozen met psychische problematiek of verward gedrag"

5

Agenderingsverzoek "Camping Oostappen Arnhem"

6

Burgerinitiatief en burgeragendering vanaf 12 jaar

7

Wijziging begroting 2019 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

8

Kaders voor de besteding van het klimaatfonds

9

Bestemmen uitkering gemeentefonds 2019 combinatiefuncties

10

Debatverzoek "Beschermd Wonen"

11

Vaststellen bestemmingsplan Schuytgraaf, veegplan 2017, herzieningen velden 2a, 2b en 24

12

Debatverzoek "Op naar een uitvoeringsplan Blauwe Golven!"

13

Motie vreemd aan de agenda "Stoppen met roken" (19M01) van de fracties ChristenUnie en Arnhemse Ouderen Partij

14

Motie vreemd aan de agenda "Ook Arnhem 24-uursopvang daklozen" (19M02) van de fracties Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem Centraal

15

Motie vreemd aan de agenda "Start met het Zorgbuurthuis" (19M03) van de fracties SP, PvdA, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en GroenLinks

16

Motie vreemd aan de agenda "Start nascheiding van Arnhems afval" (19M04) van de fractie SP

17

Motie vreemd aan de agenda "Wapeninleveractie" (19M07) van de fracties ChristenUnie & VVD

18

Motie vreemd aan de agenda "Een rechtvaardige energierekening voor álle huishoudens" (19M08) van de fractie SP

19

Motie vreemd aan de agenda "Moratorium bomenkap van gezonde bomen tijdens broedseizoen" (19M15) van de fractie Partij voor de Dieren

20

Motie vreemd aan de agenda "Onderzoek beleving en toekomst van vuurwerk" (19M16) van de fractie CDA

21

Motie vreemd aan de agenda "Meer schulden voorkomen" van de fracties D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK Verenigd Arnhem, SP, VVD en CDA

22

Motie vreemd aan de agenda "Een ambitieus en innovatie plan voor bos in Arnhem" van de fractie Partij voor de Dieren