Binnenkort op de agenda - 1 Januari 2019

Vergaderdatum
Locatie:
Tijd: 00:00 uur - 23:59 uur
Voorzitter:
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Creatieve Corridor Roermondsplein en omgeving

Toelichting: Op 18 september 2017 is raadsvoorstel (dat informatief en meningsvormend stond geagendeerd) d.m.v. een ordevoorstel van de agenda gehaald (Op 11 september heeft alleen het inspreken plaats gevonden.) Tijdens de raadsvergadering van 25 september 2017 is de motie Nieuwe Kansen aangenomen. De motie vraagt het college om met de kunstenaar en andere betrokkenen te kijken of het omgevingskunstwerk de Blauwe Golven ingepast kan worden in de plannen voor de Creatieve Corridor. Op 12 februari 2018 is de wijze waarop de motie Nieuwe Kansen is afgedaan geagendeerd en besproken in de raadskamer. Op 3 juli 2018 is de motie 'Duidelijke opdracht tav de Blauwe Golven' aangenomen die het college opdraagt zo spoedig mogelijk na de zomer te komen met twee uitgewerkte opties (ruimtelijk en financieel) op basis waarvan de gemeenteraad een besluit kan nemen.

2

Rekenkamerbrief "Navolgbaarheid coalitieakkoord"

3

Agenderingsverzoek "Zorgfraude in Arnhem. Hebben wij de zorg goed georganiseerd?"

4

Agenderingsverzoek "Maak werk van maatwerk"

De raadsbrief "Jongeren en ouders aan het woord" inclusief bijlagen van 19 december 2018 wordt eveneens betrokken bij het agenderingsverzoek.

5

Arnhemse Standaard Toegankelijkheid

6

Motie vreemd aan de agenda "Vlaggen in de Raadszaal" (18M97) van de fractie DENK Verenigd Arnhem

7

Motie vreemd aan de agenda "Bij wegenonderhoud eerst de fietspaden aanpakken" (18M96) van de fracties D66, Partij voor de Dieren, CDA en SP

8

Motie vreemd aan de agenda "Stoppen met roken" van de fractie ChristenUnie

9

Motie vreemd aan de agenda "Start met het Zorgbuurthuis" van de fracties SP, PvdA, Arnhem Centraal en Partij voor de Dieren

10

Agenderingsverzoek "Kostenoverschrijding armoedebestrijding"

11

Het bouwen van een ondergrondse energieopslag (ecovat)

12

Openstellen grondexploitatie Lorentz lyceum

13

Agenderingsverzoek "Vroegtijdig SchoolVerlaters (VSV)"

14

Definitieve geautoriseerde stand jaarschijf 2018 van de MJPB 2018-2021

15

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (GR ODRA)