Archief - Inspreken, Rondvraag en Mededelingen - 9 Oktober 2017

Vergaderdatum
Locatie: SH - Raadzaal
Tijd: 18:45 uur - 19:30 uur
Voorzitter: A. Marcouch
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Inspreken voor burgers

1.1

Dhr. C. Zeevenhooven over het rapport over de bestuurscultuur in Arnhem

1.2

Mw. H. Magré namens de wijkbewoners uit Presikhaaf over het gebruik van het MFC door wijkbewoners

2

Rondvraag raadsleden en fractievolgers

2.1

Bewonersinitiatieven op losse schroeven in de MFC's (mw. J.L.M. van Nunen, PvdA en A.D.M. van der Laak van Arnhem Centraal)

Bewonersinitiatieven in de MFC's lopen momenteel tegen problemen aan. Waar zij eerder gratis gebruik mochten maken van ruimtes in het MFC, worden zij nu verdrongen door commerciële verhuuractiviteiten zonder dat dit vroegtijdig is aangekondigd. Activiteiten voor en door wijkbewoners die reeds gepland waren en ook al gecommuniceerd waren via allerlei kanalen in de wijk moeten op het laatste moment verplaatst worden. Als dit het beleid is geworden, zou dit op den duur er toe kunnen leiden dat bewoners niet meer (gratis) in de MFC’s terecht kunnen, dit terwijl uit de speerpunten van de meeste wijken duidelijk wordt dat er juist grote behoefte is aan een ontmoetingsplek in de wijk. In de raadskamerbrief van 18 oktober 2016 heeft het college een nieuw plan van aanpak gepresenteerd voor het beheer en exploitatie van de MFC's. Daarin wordt opgemerkt dat de MFC's opgezet zijn als 'hart van de wijk' maar eerder functioneren als een brede school. Verder wordt in de raadskamerbrief het opzetten van een stichting of coöperatie van de huurders genoemd. Arnhem Centraal en de PvdA hebben daarover de volgende vragen: 1. Welke keuze heeft het college uiteindelijk gemaakt voor het beheer van de MFC's? Zijn de voorbeelden van de wijkbewoners het gevolg van deze nieuwe aanpak en vindt het college dit een gewenste ontwikkeling? 2. Vindt het college nog steeds dat de MFC's zouden moeten functioneren als 'hart van de wijk' of als ontmoetingsplek voor de wijk en hoe verhoudt zich dat tot de praktijk die bewoners ervaren? 3. Hoe denkt het college zorg te dragen dat bewonersactiviteiten die gepland staan in de MFC's te allen tijde doorgang vinden binnen de MFC's?

2.2

Lijn 10 door Heijenoord (dhr. M. Venhoek, D66)

De aanpassing van lijn 2 en lijn 9 zoals voorgesteld door Breng voor de dienstregeling van 2018 heeft ook consequenties voor de wijk Heijenoord. De huidige bus wordt vervangen door lijn 10. In het voorstel van Breng wordt echter niet gesproken over een aanpassing van de dienstregeling van lijn 10. Navraag bij de ambtelijke ondersteuning leerde ons dat de aanpassing tot gevolg heeft dat de bus door Heijenoord op zaterdag en zondag nog maar 1x per uur rijdt, en na 21:00 helemaal niet meer. En dat in een wijk waar instellingen gevestigd zijn voor mensen die van het OV afhankelijk zijn. In de reactie van het college aan de provincie op de voorstellen van Breng staan echter andere uitgangspunten genoemd: in de stad minimaal een halfuur dienst op alle lijnen, en ook na 21:00 blijven rijden. De fractie van D66 heeft de volgende vragen aan het college: 1. Bent u het met ons eens dat bij wijzigingen in de dienstregeling de situatie niet mag verslechteren? 2. Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze verslechtering niet plaats vindt?

2.3

Arnhem als proefgemeente voor pilot legale wietteelt (S. van Ommen, D66 / M. Louwers, PvdA, L.C.M. de Groot, PvdD)

Zaterdagavond 7 oktober 2017 meldden verschillende landelijk media dat het kabinet een pilot zal toestaan die een aantal gemeenten de mogelijkheid biedt een proef met legale wietteelt te houden (1). Op 29 december 2016 nam de Arnhemse gemeenteraad een motie aan om te starten met een experiment voor gereguleerde wietteelt (2). In het gemeentelijk coffeeshopbeleid staat bovendien: ‘De gemeenteraad, het college en de burgemeester zijn de mening toegedaan dat er een oplossing moet komen voor de achterdeurproblematiek.’ (…) Steeds is aangegeven dat Arnhem daarbij openstaat voor een experiment met gereguleerde teelt. Als die mogelijkheid door de landelijke politiek zou worden geboden, wil Arnhem daar graag een bijdrage aan leveren.’ (3) Deze mogelijkheid lijkt door het nieuwe kabinet te worden geboden. Als het aan D66 en de PvdA ligt, wordt Arnhem een van die proefgemeenten. De fracties van D66 en de PvdA hebben hierom de volgende vragen: 1. Bent u op hoogte van bovenstaande berichtgeving? 2. Mocht aanstaande dinsdag blijken dat de berichtgeving juist is, bent u dan voornemens om Arnhem aan te melden als proefgemeente voor de pilot voor legale wietteelt? Zo nee, waarom niet? 3. Zo ja, op welke wijze bent u voornemens om de gemeenteraad te informeren over de voortgang? -------------------------- (1) Onder andere: https://nos.nl/artikel/2196782-nieuw-kabinet-wil-proef-met-legale-wietteelt.html (2) Motie ‘Starten van een experiment met gereguleerde wietteelt’, Arnhem, 29 december 2016 (3) Nota "Het Arnhemse Coffeeshopbeleid 2016" en "Beleidsregels aangaande de handhavingspraktijk coffeeshops 2016" (paragraaf 1.4.5).

2.4

Uitbreiding Lidl Elderveld (dhr. E. Greving, PvdA en dhr. A.D.M. van der Laak, Arnhem Centraal)

In 2015 heeft de Lidl in Elderveld een uitbreiding aangevraagd van de winkel. Deze aanvraag heeft met name door de wijze van communiceren veel onrust veroorzaakt in de buurt. Nu ruim twee jaar later lijkt dit zich te herhalen. De Lidl wil de winkel uitbreiden door het pand van de Marskramer erbij te betrekken en nieuwbouw te plegen op een gedeelte van het openbare terrein in het winkelcentrum. Er is een overeenkomst tussen de gemeente en de Lidl wat betreft de verkoop van de grond, onder voorbehoud van verlening van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding. De vergunningaanvraag is alleen via de reguliere kanalen gepubliceerd en omwonenden en het bewonersoverleg zijn niet geïnformeerd. Dit heeft wederom tot frustratie bij omwonenden geleid. Bewoners hebben zorgen over de steeds verder toenemende verkeersdruk rondom het winkelcentrum en overlast door bijvoorbeeld winkelwagentjes en laden en lossen. Na aandringen heeft de Lidl inmiddels een inloopbijeenkomst gehouden. Dit was echter alleen om de plannen toe te lichten. De aanvraag is ingediend en de plannen liggen vast. Het bewonersoverleg in Elderveld heeft een werkgroep die zich bezighoudt met het winkelcentrum. Zij zijn in overleg met de gemeente over verbeteringen in het winkelcentrum. Vanzelfsprekend waren zij erg verrast door de plannen. Van bewoners begrijpen wij dat de gemeente communiceert dat de vergunning, gezien het bestemmingsplan wel verleend moet worden en dat de verkoop ook een voldongen feit is. Er is dus geen ruimte om met argumenten een gesprek te voeren. De PvdA heeft hierover de volgende vragen: 1. Wat is de afweging van het college geweest om de grond in het winkelcentrum aan de Lidl te verkopen en wat zijn de inhoudelijke afwegingen die het college maakt met betrekking tot de besluitvorming rondom de aanvraag om omgevingsvergunning? 2. Waarom heeft het college, mede gezien de onrust uit 2015, geen inspanningen verricht om vroegtijdig met omwonenden en het bewonersoverleg in gesprek te gaan over deze plannen? 3. Is het college bereid om bij voorkeur voor het verlenen van de vergunning alsnog in gesprek te gaan met het bewonersplatform en dan met name met de werkgroep die bezig is met plannen voor het winkelcentrum, om in gesprek te gaan over de uitbreidingsplannen en de gevolgen hiervan voor de ideeën van het bewonersplatform voor het winkelcentrum?

3

Mededelingen college B&W